ንዕድላት ስራሕን ሞያታትን፡ ንዕድላት ሽቕለት፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ዚጠልብዎ ደረጃ ትምህርቲ ዚምልከት ሓበሬታ እትረኽበሉ ዝበለጸ ቦታ፡ ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎታት ህዝባዊ ስራሕ ሽወደን (Swedish Public Employment Services) እዩ። መርበብ ሓበሬታኦም፡ www.arbetsformedlingen.se፡ ብዛዕባ ሓበሬታ ስራሕ ንምጽናዕን ስራሕ ንዜናድዩ ውልቀ-ሰባትን ዚምልከት ኣዝዩ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣለዎ። ኣብ studera.nu ንበበይኖም ትምህርታዊ ፕሮግራማት ዚምልከቱ ነጸብራቓት ዕዳጋ ስራሕ ክትረክብ ኢኻ።

ትምህርትኻ ኣብ ካልእ ሃገር ምስ እትዛዝሞ፡ ብቑንስል ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ሽወደን ከም ዚግምገሙ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሽወደን ንትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ምስ እተመልክት፡ ናይ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትኻን ብቕዓታት ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትኻን ንዘመልከትካሉ ኮርስ ወይ ፕሮግራም ብመንጽር ዘሎካ ብቕዓት ክትግምገም ኢኻ። ብምኽንያት ስራሕ፡ እንተላይ ፍሉይ ገምጋም ብቕዓታትካ ክትጠልብ ትኽእል ኢኻ። ንስራሕ ኣብ እተመልክተሉ ጊዜ፡ እዚ ገምጋም ንኣኻን ንኣስራሒኻን ኣገዳሲ እዩ። ወግዓዊ ፈቓድ ኣብ ዚጠልቡ ሞያታት፡ ምዝገባ ወዘተ፡ ካልኦት ሰብ-መዚ ንብቕዓታትካ ኪግምግምዎ እዮም። ዝያዳ ሓበሬታ ካብ ቁንስል ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ሽወደን ኣብ www.uhr.se ክትረክብ ትኽእል።

Page last updated 2015-09-30