Erasmus+ i Sverige

Erasmus+ i Sverige

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Nuvarande programperiod pågår 2021–2027.

Erasmus+ förenar och berikar

Genom Erasmus+ kan förskolor, skolor, högskolor, yrkes- och vuxenutbildningar liksom kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka bidrag för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder.

Elever, studerande, personal och unga kan delta i aktiviteter inom programmet. Det kan till exempel vara studier, praktik, volontärarbete och kompetensutveckling utomlands.

Syftet med Erasmus+ är att bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa och att möta de utmaningar unionen står inför när det gäller utbildning och arbetsmarknad. Programperioden som inleddes 2021 innebär fler och mer flexibla möjligheter för både individer liksom små och stora organisationer. Dess fokus är inkludering, hållbarhet, digitalisering och demokratiskt deltagande.

Programhandledning på EU-kommissionens webbplats

Universitets- och högskolerådet (UHR) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är nationella programkontor för Erasmus+ i Sverige. Universitets- och högskolerådet ansvarar för utbildningsområdet och MUCF för ungdomsdelen och idrottsdelen av programmet.

För dig som är student

Genom att delta i utbytesprogrammet Erasmus+ kan du studera kostnadsfritt på ett lärosäte i Europa som har avtal med ditt svenska lärosäte. Det är en upplevelse som ger dig nya perspektiv och bredare kunskaper. Samtidigt träffar du människor från andra delar av världen och får erfarenheter och minnen för livet. Det berikar både dig och din utbildning.

Erasmus+ för studenter

Erasmus+ mobilitet

Erasmus+ mobilitet erbjuder finansiering för studentutbyten, utlandspraktik för yrkesstuderande samt kompetensutveckling utomlands för lärare och annan personal. Även vuxna studerande och personal inom vuxnas lärande innefattas.

Unga och volontärer samt personer som jobbar med unga och med ungdomsfrågor, exempelvis ungdomsledare kan också delta i utbytena.

Syftet med Erasmus+ mobilitet inom utbildningsområdet är att ge individer berikande erfarenheter genom breddat lärande, samt att öka utbildningens kvalitet hos de organisationer som deltar.

För Erasmus+ mobilitet ungdom är syftet att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.

Olika delar av Erasmus+ mobilitet

UHR ansvarar för den del av Erasmus+ mobilitet som gäller bidrag för elev- och studentutbyten, kompetensutbildning för lärare och annan skolpersonal och verksamhetsutveckling inom skola, yrkesutbildning, vuxnas lärande och högre utbildning.

MUCF erbjuder bidrag för ungdomsutbyten, kompetensutveckling för personer som jobbar med unga samt för projekt för att öka ungas delaktighet. Mobiliteten ska främja det icke-formella lärandet, det vill säga lärandet som sker på fritiden, utanför den formella skolans ramar. 

 

Skolor och organisationer verksamma inom skolsektorn kan söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling som ett sätt att höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. Personal kan delta på kurser, konferenser, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land. Elever kan studera eller praktisera.

Erasmus+ mobilitet skola

Organisationer som jobbar med yrkesutbildning kan söka bidrag för att inhämta kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet utomlands för att höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. Personal kan delta på kurser, jobbskugga eller undervisa på en utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land. Elever/studerande kan praktisera och även delta i yrkestävlingar. 

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Organisationer som jobbar med vuxnas lärande kan söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. Personal kan delta på kurser, konferenser, jobbskugga eller undervisa på en utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land. Vuxenstuderande kan studera eller praktisera.

Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande

Lärosäten kan söka bidrag för att inhämta kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet utomlands för att höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. Studenter kan studera och/eller praktisera utomlands. Personal kan jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig vid ett annat lärosäte eller organisation.

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Ungdomsutbyte kan vara aktuellt för ungdomar mellan 13 och 30 år som är nyfikna på att möta unga från andra länder. Projektet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag. Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet kan pågå i 5-21 dagar och vara en blandning av workshops, övningar eller diskussioner.

Erasmus+ ungdomsutbyte

Personer som jobbar med unga kan genomföra seminarier, studiebesök eller utbildningar. Syftet med bidraget är att utveckla organisationer genom kompetensutveckling eller genom möten för att skapa nya nätverk. Aktiviteterna kan pågå i 2 dagar till 2 månader och syftar till att öka samarbetet och kvaliteten i verksamheten.

Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

Bidraget är till för att öka ungas delaktighet i det demokratiska livet, lokalt och internationellt. Projekten ska initieras och drivas av unga och kan pågå mellan 2 till 24 månader. Syftet är att skapa förutsättningar för unga är att träffa och diskutera med andra unga och politiker. 

Erasmus+ projekt för att öka ungas delaktighet

Erasmus+ partnerskap

Erasmus+ partnerskap möjliggör internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte för organisationer verksamma inom utbildning eller ungdomsfrågor.

Programområdet syftar till att skapa möjligheter för organisationer att få erfarenhet av att samarbeta internationellt, stärka sin kapacitet och producera kvalitativa och innovativa resultat. Det är möjligt att göra många olika typer av aktiviteter, men i regel står inte individens utan organisationens eller ämnesområdets utveckling i fokus. 

 

Olika typer av partnerskap för samarbete

Det finns två typer av partnerskap för samarbete: Samarbetspartnerskap och Småskaliga partnerskap. De kan variera i storlek och i omfång och inkludera olika typer av aktiviteter beroende på syftet med samarbetet.

 

 

 

Organisationer verksamma inom sektorerna skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande kan söka bidrag för ett samarbetspartnerskap. Inom partnerskapet ska minst tre organisationer från tre olika programländer ingå och samarbetet kan pågå i 12–36 månader beroende på mål och aktiviteter.

Syftet med samarbetspartnerskap är att främja internationellt nätverkande och utveckling av kvalitativa innovativa metoder, aktiviteter och praxis inom utbildningsområdet. Projekt inom samarbetspartnerskap ska bygga på en tydlig behovsanalys, ha relevanta metoder för kvalitetssäkring och uppföljning och förväntas sprida sina resultat på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Erasmus+ samarbetspartnerskap

Organisationer verksamma inom sektorerna skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande kan söka bidrag för ett småskaligt partnerskap. Minst två organisationer från två olika programländer ska ingå och samarbetet pågår i 6–24 månader beroende på mål och aktiviteter.

Den här typen av partnerskap syftar till att fungera som ett första steg mot ett samarbete på europeisk nivå för mindre organisationer och att stödja inkluderingen av målgrupper med begränsade möjligheter. De småskaliga projekten har ett förenklarat ansökningsförfarande, förenklad budgetstruktur och något enklare administration jämfört med samarbetspartnerskap.

Erasmus+ småskaliga partnerskap inom utbildningssektorn

För organisationer som vill arbeta transnationellt med att utveckla metoder, hitta synergier och dela erfarenheter med andra organisationer och sektorer. Målet med projekt inom det här programområdet är utveckling, innovation och att resultat ska kunna överföras till andra verksamheter. 

Samarbetspartnerskap inom ungdomssektorn

För organisationer inom utbildnings- och ungdomssektorn som vill samarbeta, sprida metoder och utbyta erfarenheter med internationella samarbetspartners. Formatet för projekt inom det här programområdet är flexibelt och kan innehålla transnationella och nationella aktiviteter, men alla projekt ska ha en europeisk dimension. 

Småskaliga partnerskap inom ungdomssektorn

Europeiska solidaritetskåren

MUCF är även nationellt programkontor för EU:s ungdomsprogram Europeiska solidaritetskåren. Inom Europeiska solidaritetskåren erbjuds unga mellan 18 och 30 år en möjlighet att verka som volontär där syftet är att stödja lokalsamhället. Inom Europeiska solidaritetskåren ingår även programområdet Solidaritetsprojekt. Programområdet ger unga möjlighet att få bidrag för att genomföra egna projekt med ett internationellt perspektiv i sitt hemland. Solidaritetsprojekt ska initieras och genomföras av unga och ska bidra till att förbättra lokalsamhället.

Europeiska solidaritetskåren

Inspireras av andra

Inspireras av personer som deltagit i internationella utbyten och samarbeten genom Erasmus+. Då får du en bild av vad ett Erasmus+-deltagande innebär och vad vidareutbildning eller utveckling i ett annat land kan göra för dig, din skola eller organisation. Du hittar både intervjuer och filmer med tidigare deltagare inom Erasmus+ utbildning på Utbytens webbplats. 

Så har andra gjort 

Europeiska kommissionen har också tagit fram en särskild webbplats där du kan hitta information om projekt och projektresultat.

Project Result Platform

Inför ansökan och spridning av resultat

Vad ska du eller din organisation tänka på innan ni gör en ansökan? Och hur sprider ni resultat från era internationella projekt?

När ni ansöker om bidrag till ett projekt eller ett utbyte är det viktigt att sätta ansökan i ett sammanhang. Vilka behov har lett fram till ansökan och vad ska utbytet/samarbetet leda till? För att er ansökan ska bli så bra som möjligt och för att komma fram till om programmet är ett lämpligt sätt för er organisation att utvecklas behöver ni tänka utifrån ett strategiskt perspektiv.

Inom Erasmus+ är relevans, påverkan, långsiktighet och spridning av stor betydelse. Viktiga är också prioriteringarna inkludering, digitalisering, hållbarhet och demokratiskt deltagande.

Att ansöka och delta i Erasmus+ på utbytens webbplats

Att ansöka och delta i Erasmus+ på MUCF:s webbplats

 

 

Evenemang och informationsmaterial

Både UHR och MUCF erbjuder digitala och fysiska evenemang, webbinarier, konferenser, ansökningsseminarier och informationsträffar. De har olika inriktningar och passar olika typer av deltagare beroende på var ni är i er ansökningsprocess. 

Det finns många informationstillfällen att ta del av och på så sätt bilda dig en uppfattning om Erasmus+ är något för din skola eller organisation. För information om konferenser, ansökningsseminarier, webbinarier och andra evenemang kopplade till Erasmus+, se respektive programkontors webbplats:

Evenemang inom utbildningssektorn på Utbyten.se

Evenemang inom ungdomssektorn på mucf.se 

Erasmus+ är ett rikt program och innehåller olika erbjudanden beroende på vilken organisation du verkar inom. En god idé är att läsa in dig på det informationsmaterial som finns.

Mycket information om programmets olika delar och vad ni som organisation kan söka bidrag för hittar du på våra webbsidor. Även EU-kommissionens webbplats innehåller mycket information om möjligheterna med Erasmus+.

EU-kommissionens webbplats om Erasmus+

Utbytens webbplats med generell information om Erasmus+

MUCF:s webbplats med frågor och svar om Erasmus+