Erasmusplus 2021-2027

Erasmus+ i Sverige

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Den nuvarande programperioden pågår mellan åren 2021 – 2027.

Genom programmet kan förskolor, skolor, högskolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar liksom kommuner, fritidsgårdar och ideella organisationer i Sverige söka bidrag för att genomföra samarbeten och utbyten med organisationer i andra länder. Elever, studerande, personal och unga kan delta i aktiviteter – till exempel studier, praktik, volontärarbete och kompetensutveckling utomlands – inom programmet.

Syftet med Erasmus+ är att bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa och att möta de utmaningar unionen står inför när det gäller utbildning och arbetsmarknad. Programperioden som inleddes 2021 innebär fler och mer flexibla möjligheter för både individer liksom små och stora organisationer. Dess fokus är inkludering, hållbarhet, digitalisering och demokratiskt deltagande

Universitets- och högskolerådet (UHR) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är nationella kontor för Erasmus+ i Sverige. Universitets- och högskolerådet har ansvar för utbildningsområdet och MUCF för ungdomsdelen.

Programområde 1. Erasmus+ Mobilitet

Erasmus+ mobilitet erbjuder finansiering för elev- och studentutbyten, utlandspraktik för studenter och yrkesstuderande samt kompetensutveckling utomlands för lärare och annan personal. En mening här om ungdomsutbyten….

Syftet med programmet är att ge individer berikande erfarenheter genom breddat lärande samt att öka utbildningens kvalitet hos de organisationer som deltar.

Erasmus+ mobilitet innehåller följande delar:

Skolor och organisationer verksamma inom skolsektorn kan söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling som ett sätt att höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. Personal kan delta på kurser, konferenser, jobbskugga eller undervisa på en skola eller utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land. Elever kan studera eller praktisera.   Länk Läs mer om Erasmus+ mobilitet skola

Text

text

Text

Information för studenter

Är du student och vill veta mer om möjligheten att studera och praktisera utomlands med bidrag från Erasmus? Mer information finns på studera.nu/erasmus.

 

Om Erasmus+ studier och praktik för studenter

 

Tillkommer ett par rubriker/länkar från MUCF om mobilitet för ungdomar och ungdomsledare

Programområde 2. Erasmus+ partnerskap

Erasmus+ partnerskap är en utveckling av Erasmus+ strategiska partnerskap från programperioden 2014 - 2020. Partnerskapen möjliggör internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte för organisationer verksamma inom utbildning och ungdomsfrågor.

Programområdet syftar till att främja internationalisering och stärka kapaciteten hos de deltagande organisationerna.

Två typer av partnerskap

Det finns två typer av partnerskap: småskaliga partnerskap och samarbetspartnerskap. De kan variera i storlek och i omfång och inkludera olika typer av aktiviteter beroende på syftet med samarbetet.

Strategiska partnerskap för skolutbyten (mellan skolor) som fanns under programperioden 2014 - 2020 har ersatts av möjligheter att söka medel inom Erasmus+ mobilitet och partnerskap.

Organisationer verksamma inom sektorerna skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande kan söka bidrag för ett småskaligt partnerskap. Minst två organisationer från två olika programländer ska ingå och samarbetet pågår i 6 – 24 månader beroende på mål och aktiviteter.

Den här typen av partnerskap syftar till att fungera som ett första steg mot ett samarbete på europeisk nivå för mindre organisationer och att stödja inkluderingen av målgrupper med begränsade möjligheter. Det främjar även ett aktivt europeiskt medborgarskap. De småskaliga projekten har ett förenklarat ansökningsförfarande, förenklad budgetstruktur och något enklare administration jämfört med samarbetspartnerskap.

Länk Läs mer om Erasmus+ småskaliga partnerskap

Text

Programområde 3. Stöd för policyförändring

Stöd för policyförändring innebär verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå. Detta programområde täcker många olika slags insatser till stöd för politiska reformer inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.

Rubrik

Det finns en del som söks i Sverige hos MUCF:


Denna insats främjar ungas aktiva deltagande i det demokratiska livet. Projekten måste innehålla evenemang där unga diskuterar de överenskomna ämnena med varandra och med beslutsfattare, experter inom ungdomsområdet och företrädare för offentliga myndigheter med ansvar för ungdomsfrågor.

Organisationer och kommuner kan söka bidrag för strukturerad dialog i form av möten, onlinekonsultationer eller seminarier på nationell eller internationell nivå mellan ungdomar och beslutsfattare.

Läs mer på MUCF:s webbplats

Så har andra gjort

Inspireras av personer som deltagit i internationella utbyten och aktiviteter genom våra program. Då får du en bild av vad ett Erasmus+-deltagande innebär och vad vidareutbildning eller utveckling i ett annat land kan göra för dig, din skola eller organisation.

Du hittar både intervjuer och filmer med tidigare deltagare på våra respektive webbplatser:

 

Länk Läs mer om hur andra har gjort inom utbildning på utbytens webbplats

Länk Läs mer om hur andra har gjort inom ungdom på MUCF:s webbplats

Europeiska kommissionen har också tagit fram en särskild webbplats där du kan hitta information om projekt och projektresultat från programmet.

 

Se alla Erasmus+projekt som beviljats medel på Erasmus+ Project Result Platform

 

Statistik om Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Inför ansökan och spridning av resultat

Vad ska man tänka på inför ansökan? Och hur sprider man resultat från sitt internationella projekt?

När ni ansöker om bidrag till ett projekt eller ett utbyte är det viktigt att sätta ansökan i ett sammanhang. Vilka behov har lett fram till ansökan och vad ska utbytet/samarbetet leda till? För att er ansökan ska bli så bra som möjligt och för att komma fram till om programmet är ett lämpligt sätt för er organisation att utvecklas behöver ni tänka utifrån ett strategiskt perspektiv. Inom Erasmus+ är relevans, påverkan, långsiktighet och spridning av stor betydelse. Viktiga är också prioriteringarna inkludering, digitalisering, hållbarhet och demokratiskt deltagande.

Länk Läs mer om att ansöka och delta i Erasmus+ på utbytens webbplats

Länk Läs mer om att ansöka och delta i Erasmus+ på MUCF:s webbplats

Ett bra sätt att få fler att känna till och bli intresserade av ert projekt kan vara att nå ut via media. Skriv ett pressmeddelande eller ring din lokala tidning eller radiokanal och tipsa om projektet.

Länk Nå ut med era resultat | Inspiration | Utbyten.se