Vålltrar du ti drabbra pre högskola eller universitet latchar du saro info du mangar ti jana kajj pre Studera.nu.

Palla sikkrepa pre högskola - vällkra palla diro schero

Dåva aschar lakkeder forr manuscha kai kammar sikkrepa fånn högskolena ti le buttepa. Kanna du vällkrar utbildning, dikk fånn dran dire intresse eller fånn dålle kåvvar du janar ti kera latchot, tchakkes avar drabbrepan lakkeder.

Savo sikkrepa aschar feddeder?

Sikkrepa aschar sass-tchiro latcho. Avvar le ti jana butter glan diro vällkrepa. Le hastrepa fånn ”Jämför utbildning”.

Ådåjj måtte du ti våggra sikkrepan ta högskolor, ta ninna ti jana butter palla vavre buttepange städosa. Du måtte ninna ti dikka så Universitetsämbete pennat palla kvaliten pre sikkrepan.

Studievägledaren hastrar dutter

Latcha vri så du vålltrar ti kera ta save sikkrepan du måtte le kettanes me vägledarna. Vägledare latchar du pre svakko gymnasieskola, komvux, universitet ta högskola.

 

Hitta och jämför utbildning

Behörighet ta pukkepa palla intresse - jalar tchakkes

Vavre kåvvar pennar kånn avar ledd andre to sikkrepan.

  • Sarr butt manuscha vålltrar ti ja pre sikkrepan.
  • Save meritvärden du ta dålla vavren manuscha kammar.
  • Sarr butt manuscha ava ledd andre to sikkrepan.

Behörighetskrav aschar tchi samma forr sare sikkrepan. Palla såske måtte du drabbrat dåva kurs pre gymnasienivå kai aschar krav forr dåva sikkrepa du vällkrat. Behörighet fånn folkhögskola jalar ninna latcho. Dåva kai tchi kammar formella meriter måtte kamma janepan fånn vaver-städes. Masskar dålle meriter måtte du ti hunka an-dikklo kai behörig. Dåva karras reell kompetens.

Kanna aschar butter råddrepangre dann fånn städosa keras vällkrepan fånn vriall behörighet. Svakko manusch aschar ginnad palla leskre meriter. Jek gymnasiekurs måtte ascha an-dikklo kai kuschneder fånn vavre. Info palla behörighet, vällkrepan ta meritpoäng aschar pre Antagning.se.

Dela pukkepa

Dela pukkepa palla diro intresse soles pre Antagning.se. Du måtte ava ledd andre forr tchi butter dann 45 högskolepoäng forr svakko termin (je termin delar 30 högskolepoäng). Kera dire glanerste vällkrepan palla sikkrepa glanerst.

Högskoleprovet - du kammar tchi nani ti mukka

Högskoleprovet aschar je vaver drom to sikkrepa. Butt sikkrepan delar manuscha ti ava andre palla länngre poäng pre högskoleprovet. Kammar du behörighet ta ninna kerat högskoleprovet hunkar du ninna andri je grupp kai aschar vällkerde vri fånn vriall länngro resultat pre högskoleprovet. Kammar du betyg fånn gymnasia, folkhögskola eller komvux, hunkar du ninna andri dåva betygsgrupp.

Sassaren lear ti kera högskoleprovet. Då ava tchi an pre länngro purepa, save temmengre dålla aschar eller sikkrepan fånn glan. Pukka blott pre soles palla diro intresse ta prejstra dre 450 låkk, dåva aschar sass.

Dåva lejsto dives forr pukkepa palla intresse

Dålla lejste divesa ti pukka pre soles palla siro intresse ti kera högskoleprov aschar dåva 15:to februari forr högskoleprovet tella terno-nijale eller dåva 15:to september forr högskoleprovet tella terno-vänneste.

Drabbra butter plla högskoleprovet kajj

Drabbra vrian temm - kerar butter ta butter manuscha

Je måtte ninna ti drabbra andri vaver temm kai utbytesstudent eller freemoverstudent.

Sikkrepa andre vaver temm

Kai elev pre universitet andri Svedikko-temm måtte du ja ninna an utbytesprogram (kai Nordplus eller Erasmus) ti drabbra andri Europa. Diro högskola hastra dutter me dire sikkrepan ta dållen aschar palla dåva ginnade andri an diro examen fånn Svedikko-temma.

Kåkkaro tchakkes freemoverstudent

Latcha tips ta råd pre studera.nu ta info palla dållen 60 temma kaj sikkrepangre manuscha fånn Svedikko-temma ofta tradjar to. Te ava vri ti drabbra andri vaver temm lear trujall jekk berscht.

Du måtte råddra palla sikkrepa andri vaver temm soles. Buttar måtte du kamma ninna je hårrta gymnasiebetyg ta latcho janepa palla dåva vaver temmeskro rakkrepa.

Le info palla så du kammar bruk forr fånn dåva universitet du latchat.

Drabbra butter palla sikkrepa andri vaver temm

Drabbra fånn durall  - kamma högskola kere

Du hunkar tchi tvungen ti vällkra masskar narrta ta sikkrepa, buttepa ta sikkrepa eller ferie ta sikkrepa. Vålltra du ti drabbra måtte du kera då bäjde dy fånn kere. Adives drabbrar svakko trinnto sikkrepangro andri Svedikko-temm fånn kere.

Dator ta internet

Du måtte heija ti butta pre dator ta kamma je latcho tav forr internet. Du måtte kamma program, webbkamera, mikrofon ta hörlurar forr trissepan preall internet. Info palla så aschar nödvändigt lear du fånn högskola.

Lärcentra

Dåva aschar ninna sikkrepan fånn durall kaj du tchi kamma närvaroplikt. Vålltra du tchi ti drabbra fånn kere, jalar dåva latcho ti ascha ninna fånn je lärcentrum kaj du boddra. Ådåjj ascha så du kamma bruk forr; personal, datorer ta vavre kåvvar kai måtte ascha forr sikkrepan. Du måtte ninna kera tenta dåjj. Några högskolor delar sare sikkrepan pre lärcentran. Le info palla dåva fånn högskolan.

Drabbra butter palla sikkrepa fånn durall

Rakkrepa forr minoriteter - aschar dåva pre högskola?

Jekk högskola svarar forr sarren rakkrepa forr dålla temmengre minoritetera. Vavre sikkrepan aschar tchi butt. Kanna förvaltningsområden forr minoriteter andri Svedikko-temm avar butter lear pajjkea, lallare-manusch ta tornedalingar sorraleder tchatchopa to sikkrepa ta bruk forr sire rakkrepan. Palla såske aschar mangepan forr sikkrepangre to tikkne ta terne pre länngre rakkrepan, bareder svakko dives. Dålla mangepa aschar ninna andre vård och omsorg ta andri äldrevården.

Södertörns högskola kammar ansvar forr romani chib, avvar vavre högskolor måtte ninna kamma sikkrepan pre romani chib eller romanopa (romano kultur). Högskolan aschar ti fangra-an ti kamma sikkrepa forr manuscha ti ava sikkrepangre pre romani chib ta romanopa ta romano historia.

Drabbra butter pre internet-rigga forr Södertörns högskola

Tavva                        

Fånn tavvana latchas info forr dutter kanna du dännkrar ti vällkra sikkrepa ta buttepa. Tavvana aschar to internet-rigga pre Svedikko-rakkrepa.

Pukka palla intresse ti drabbra pre högskola pre Antagning.se (nevo vali)

Antagnning.se (nevo vali)

CSN delar info palla studiestöd (lovengro hastrepa ta linndrepa) 

CSN (nvevo vali)

Universitets- och högskolerådet kammar anvar preall riggana Antagning.se, Studera.nu ta Utbyten.se, avvar dikkar ninna latchopan pre sikkrepan fånn vavre temma.

Universitets- och högskolerådet (nevo vali)

Universitetskanslersämbetet dikkar mållepan pre sikkrepan ta passar pre rättssäkerhet forr dålla sikkrepangre.

Universitetskanslersämbetet (nevo vali) 

YH-myndigheten delar info palla drabbrepa pre högskola

YH-myndigheten (nevo vali) 

Latcha så aschar latcho forr dutter ninna Hitta yrken passa Arbetsförmedlingen

Hitta yrken (nevo vali)

 

Page last updated 2024-04-26