มีหลายคนที่เรียนที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสวีเดน ส่วนหนึ่งเริ่มเรียนต่อเลยหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย บางคนก็ออกไปทำงานระยะหนึ่ง ก่อนที่จะศึกษาต่อเพื่อหาความรู้ใหม่ การศึกษาที่สวีเดนเปิดให้กับทุกๆคน ไม่ขึ้นกับอายุ, เชื้อชาติหรือพื้นฐานทางสังคม, การเป็นคนทุพพลภาพหรือสถานะของการแสดงตัวทางเพศ จึงมีนักศึกษาแบบหลากหลายในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่สวีเดน และก็มีนักศึกษาต่างชาติที่เลือกมาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่สวีเดนด้วย

การเลือกวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และโปรแกรมการศึกษา

ทั่วสวีเดน จากเหนือจดใต้ มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรวมกันทั้งหมดราว 50 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลและมีบ้างไม่กี่แห่งที่เป็นกึ่งเอกชน ทุกแห่งจะมีวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาเมื่อเรียนจบ และคณะกรรมาธิการมหาวิทยาลัย (UKÄ=Universitetskanslersämbetet) จะเป็นผู้ควบคุมดูแลคุณภาพของบรรดาสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้

ที่สวีเดนมีทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ความแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยก็คือ มหาวิทยาลัยมีการสอนในระดับปริญญาเอก ซึ่งมีการเรียนการทำวิจัยด้วยเสมอ ส่วนวิทยาลัยจะได้รับอนุญาติให้มีการสอนระดับปริญญาเอกได้ในบางสาขาเท่านั้น

การเลือกโปรแกรมการศึกษา, วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของคุณ ขึ้นกับว่าคุณคิดว่าอะไรสำคัญที่สุด อาจจะเป็นการดีที่ควรคำนึงถึงคือคณะวิชาที่มีให้, ขนาดของมหาวิทยาลัย, สถานที่และอื่นๆที่คุณคิดว่ามีความสำคัญ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยบางแห่งจะมุ่งให้การศึกษาแขนงใดแขนงหนึ่ง หรือเป็นพิเศษเฉพาะทาง เช่น ทางศิลป์ หรือทางเทคนิค แต่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยส่วนใหญ่มีโปรแกรมที่ครอบคลุมกระบวนวิชาต่างๆเป็นจำนวนมาก

ถ้าคุณมีปัญหาในการเลือกคณะวิชาหรืออาชีพที่จะเรียน คุณสามารถจะหาแรงบันดาลใจได้จาก Studera.nu ซึ่งจะมีข้อมูลเป็นภาษาสวีเดนเท่านั้น คุณสามารถจะหาข้อมูลเกี่ยวกับงานและอาชีพต่างๆได้จากสำนักงานแรงงาน (Arbetsförmedlingen) ซึ่งจะมีข้อมูลในหลายภาษา

ไปที่ Studera.nu

ไปที่ Arbetsförmedlingen

ฉันจะต้องมีสัญชาติสวีเดนไหม?

คุณไม่จำเป็นต้องมีสัญชาติสวีเดน หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในสวีเดนในการที่จะมีสิทธิเรียนในระดับอุดมศึกษา แต่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าสมัครและค่าธรรมเนียมในการเรียน คุณจะต้อง:

  • เป็นคนสัญชาติในประเทศ สหภาพยุโรป (EU), ประเทศในองค์กรร่วมทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป (EEC) หรือประเทศสวิสเซอร์แลนด์

          หรือ

  • มีใบอนุญาติให้อยู่อาศัยในสวีเดนอย่างถาวร หรือชั่วคราว (แต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลของการศึกษา)

มีข้อยกเว้นหลายประการ คุณสามารถจะอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่ Antagning.se

หนทางอื่นในการศึกษา

แทนที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว แน่นอนที่สุดที่มีทางเลือกอื่นด้วย วิทยาลัยสายอาชีพ (Yrkeshögskolan) ที่มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบรรดานายจ้างในสาขาต่างๆ คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.yrkeshogskolan.se  นอกจากนี้คุณสามารถที่จะศึกษากระบวนวิชาและโปรแกรมต่างๆได้แม้แต่ที่วิทยาลัยชุมชน (Folkhögskola) ที่สวีเดนมีวิทยาลัยชุมชนอยู่ประมาณ 175 แห่งที่ทำการสอนในสาขาวิชาต่างๆมากมาย

วิทยาลัยชุมชนสามารถช่วยเตรียมให้คุณศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ด้วย คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.folkhogskola.nu.

Page last updated 2021-11-16