การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะประกอบด้วยหน่วยการเรียนการสอนที่เรียกว่ารายวิชา ในสวีเดน คุณสามารถเลือกเรียนแต่ละรายวิชา และนำมารวมกันให้ครบหลักสูตรปริญญาได้ด้วยตนเอง หรือไม่ก็เลือกโปรแกรมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามีรายวิชาใดรวมอยู่บ้าง โปรแกรมการศึกษาทั้งหมดจะจบลงด้วยปริญญา ซึ่งคุณต้องเลือกแต่ละรายวิชาให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้รวมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ปริญญาบัตร

เมื่อคุณได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในโปรแกรมการศึกษา คุณจะได้รับการประกันที่นั่งในทุกรายวิชาที่รวมอยู่ หากคุณเลือกเรียนรายวิชาที่เรียนรู้ด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้องสมัครและได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในแต่ละรายวิชาในระหว่างที่คุณศึกษา ดังนั้น หากคุณกำลังรวมรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ได้ปริญญา โดยที่ไม่เป็นของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง จะไม่มีการรับประกันว่าในแต่ละรายวิชาจะมีที่นั่งสำหรับคุณ

คุณสามารถศึกษาแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลาก็ได้ คุณสามารถเลือกเรียนทางไกลได้ หากไม่สามารถย้ายไปยังเมืองที่มีมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยได้หรือไม่ประสงค์จะทำเช่นนั้น ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเรียนที่บ้านหรือที่ศูนย์การเรียนรู้ในเขตเทศบาลของคุณได้ ศูนย์การเรียนรู้จะมีนักแนะแนวสำหรับนักศึกษาและนักแนะแนวด้านอาชีพ ที่สามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คุณได้ รายวิชาทางไกลบางรายวิชากำหนดให้คุณเข้าร่วมพบปะที่มหาวิทยาลัย ในขณะที่รายวิชาอื่น ๆ ไม่กำหนด คุณสามารถค้นหารายวิชาทางไกลที่มีหรือไม่มีการกำหนดให้เข้าร่วมพบปะได้ที่เว็บไซต์การรับสมัคร Antagning.se และ Universityadmissions.se หรือเปรียบเทียบรายวิชาทางไกลต่าง ๆ ได้ที่ studera.nu โดยใช้ "Jämför utbildning" มีบริการนี้เป็นภาษาสวีเดนเท่านั้น

การให้คะแนนรายวิชาและหน่วยกิต

คุณจะได้หน่วยกิตจำนวนหนึ่งจากทุกรายวิชาและโปรแกรมในระดับอุดมศึกษา การศึกษาแบบเต็มเวลาหนึ่งภาคการศึกษาจะมี 30 หน่วยกิต และปีการศึกษาทั้งปีจะมี 60 หน่วยกิต โดยมากแล้วโปรแกรมมักใช้เวลาสามปี (180 หน่วยกิต) ในระดับปริญญาตรี และหนึ่งหรือสองปี (60 หรือ 120 หน่วยกิต) ในระดับปริญญาโท

ในการประเมินงานและความก้าวหน้าของนักศึกษา ผู้สอนรายวิชาจะจัดการสอบขึ้น การสอบอาจมีการกำหนดเวลาและเป็นแบบข้อเขียน ทำที่บ้าน หรือเป็นการสอบปากเปล่าก็ได้ มีการกำหนดให้นักศึกษาทำงานเดี่ยวและงานกลุ่มส่ง นอกจากนี้หลายรายวิชามักกำหนดให้มีการทดลองในห้องปฏิบัติการ มีการงานกลุ่ม และรายงานทางวิชาการ

นักศึกษาจะได้รับคะแนนตามงานของตน คุณมีสิทธิที่จะสอบซ่อมได้ แต่ต้องไม่เกิน 5 ครั้ง ในบางกรณี นักศึกษาสามารถอุทธรณ์เกรดที่ได้รับในการสอบได้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบและการให้คะแนนได้ที่ studera.nu

ประเภทของปริญญา

เมื่อคุณสำเร็จการศึกษา คุณสามารถขอรับปริญญาบัตรได้จากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่คุณได้ศึกษา จะมีการมอบปริญญาบัตรสามประเภท: ปริญญาบัตรทั่วไป ปริญญาบัตรด้านศิลป์ และปริญญาบัตรด้านวิชาชีพ

ในระดับปริญญาตรี (ปริญญาแรก) ปริญญาบัตรทั่วไปจะมีสองประเภท: วุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัย (2 ปี) และปริญญาตรี (3 ปี) นอกจากนี้ ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาที่สอง) จะมีสองประเภท: ปริญญาโท (1 ปี) และปริญญาโท (2 ปี)

การศึกษาในโปรแกรมที่มุ่งเน้นคุณสมบัติสำหรับอาชีพใดอาชีพหนึ่ง จะได้รับปริญญาบัตรด้านวิชาชีพ ตัวอย่างของโปรแกรมดังกล่าวได้แก่ พยาบาล วิศวกรรม และจิตวิทยา

Page last updated 2015-09-30