ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ሽወደን

ሓያሎ ሰባት፡ ካብቲ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ዚዛዝም ዘሎ’ሞ ገና ትምህርቱ ኪቕጽሎ ዚደልይ፡ ክሳብ እቲ ብመገዲ  ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ገለ ሓድሽ ነገር ኪመሃር ዚደልይ እኹል ሰብ፡ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ኪከታተሉ ይሓስቡ። ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንውልቃዊ ምዕባለ ኣዎንታዊ ኪንየው ምዃኑ፡ እንተላይ ናይቲ ሰብ ተጠላብነት ኣብ ዕዳጋ ስራሕ የዕብዮ። ኣብዛ ሎሚ ግሎባውነት እናኣስፋሕፍሐ ዚመጻላ ዘሎ ዓለም ዕድላቶም ብምምሕያሽ፡ ተመሃሮ ናይ በበይኑ ባህልታትን ቋንቋታትን ክእለታቶም የዕብይዎ።

ኣብዛ ንእሽቶ መወከሲት መጽሓፍ፡ ኣብ ሽወደን ብደረጃ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ዚወሃብ ትምህርቲ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። ኣብዛ መጽሓፍ፡ ንዩኒቨርሲቲታትን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃትን፡ ንዓይነታት ትምህርትን ፕሮግራማትን፡ ንመስርሕ ቅጥዒ ጠለብ፡ ንፋይናንሳዊ ደገፍ ኣብ እዋን ትምህርትኻ ዚምልከት፡ ግብራዊ ሓበሬታ ብዛዕባ መጽለልን ስራሕ ድሕሪ ትምህርትን ብዝያዳ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ንዅሉ ክፉት

ዩኒቨርሲቲታትን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃትን ሽወደን ትምህርቱ ኪቕጽሎ ንዚደልይ ዝዀነ ሰብ ክፉታት እየን። ኣብ ገለ እዋን ናይ ህይወቱ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ዚከታተል ክፍሊ ሕብረተሰብ እናበርከተ ይመጽእ ኣሎ። ገለ ሰባት ናይ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ምስ ዛዘሙ ብቐጥታ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ኪቕጽልዎ ከለዉ፡ ካልኦት ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቅድሚ ምጅማሮም ፈለማ ኪሰርሑ ወይ ናብ ወጻኢ ሃገር ይጐዓዙ። መብዛሕትኦም ተመሃሮ ኣብ ውሽጢ ክሊ ዕድመ 20 ከምኡ’ውን 25 ኪዀኑ ከለዉ፡ ብዙሓት ካልኦት ግና ልዕሊኡ እዮም።

ዩኒቨርሲቲታት ሽወደን ኣብ ጸጽባሕ ሓያሎ ባህልታት ኬአንግዳ ክኢለን ኣለዋ። ብዙሓት ወጻእተኛታት ተመሃሮ ብመሰረት በበይኖም ፕሮግራማት ልውውጥ (exchange programmes) እዮም ናብ ሽወደን ዚመጹ። ሕብረ-ባህላዊ ሃዋህው ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ልዑል ኣቓልቦ ስለ ዚወሃቦ፡ ብዙሕነት ንምስሳን ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ኣሎ።

ሓቅታትን ኣሃዛትን ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ሽወደን

ዓመት-መጸ ኣብ ሽወደን ናይ ዚመሃሩ ተመሃሮ ብዝሒ፥ 357,000
ብደረጃ ቀዳማይ ዲግሪ (bachelor) ከምኡ'ውን ካልኣይ ዲግሪ (master) ናይ ዚወሃቡ ፕሮግራማት ብዝሒ፥ ልዕሊ 4,000
ብዝሒ ናይቶም ብደረጃ ቀዳማይ ዲግሪ (bachelor) ከምኡ'ውን ካልኣይ ደረጃ (master) ብእንግሊዘኛ ዚወሃቡ ፕሮግራማት፥ ልዕሊ 700
ብውሑዱ ናይ ክልተ ዓመታት ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎ ካብ 30-34 ዝዕድመኡ ህዝቢ ሽወደን ብሚእታዊት፥ 47.5
ናይ ምሉእ ጊዜ ተመሃራይ ኣብ ዓመት ዚቕረበሉ ዝለዓለ መጠን ገንዘብ ተመሃራይ (ድምር ቀለተን ለቓሕን)፥ 90,240 SEK
ሚእታዊት ናይተን ኣብ 2012 ንፈለማ ጊዜ ዘመልከታ ደቂ-ኣንስትዮ፥ 58
ብዝሒ ናይ ወጻኢ ሃገር ድሕረ-ባይታ ዘለዎም ሓደስቲ ተመሃሮ 2011-2012፥ 13,100
ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ዚከታተሉ ተመሃሮ ብዝሒ፥ 68,000
ብዝሒ ተመሃሮ ዶክተሬት ሰመስተር ሓጋይ 2012፥ 19,000
ኣብ ወጻኢ ሃገር ናይ ዚመሃሩ ተመሃሮ ብዝሒ 2011-2012፥ 27,700
መጠን ሽቕለት-ኣልቦነት ናይካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ጥራይ ንዚዛዘሙ ተመሃሮ፥ 7.3 %
መጠን ሽቕለት-ኣልቦነት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንእተመሃሩ ተመሃሮ፥ 4.8 %

 

Page last updated 2017-12-21