Te kamés les čiri edukácia ánde e vučí škóla vaj ándo universitéto, šaj arakhés so trubúl tut katé ánde Studera.nu.

Pa vučí školáki edukácia  (högskoleutbildning) — alosár te ašél túke  

Lénde kaj vužé si len vučí školáki edukácia, maj vušóro si len te arakhén péske bučí. Le tu pála godó pe sóste so san hárniko vaj so interezíl tut kána si te alós čiri edukácia. Atúnči arakhés maj but loš ánde čiré študie.

Saví edukácia  si e maj laší?

Mištó si kána kamés te študís, Núma róde thaj le sáma pe sóste tu kamés te študís, róde o ažutimós ándo " Róde thaj dikh so si maj pašé čiré sičarimáta". Koté šaj dikhés le edukácia kaj si kaj le vučé školi, thaj šaj dikhés sar si e situácia pe but fjálora bučánge thaná. Koté vi šaj dikhés so phendás o vučó Universitetskanslersämbetet pa o edukaciáko kvalitéto ánde e sičarimáta.
                

O študierimásko instruktóri ( studievägledare) ažutíl tut

Le sáma so tu kamés thaj róde saví šaipé si tut, ánde jekh than čiré študierimásko instruktóri (Studievägledare). arakhés o študierimásko instruktóri ánde e gimnasieškóla, komvux thaj ánde universitéturja thaj ánde le vučé školi (högskolor).
 

Kvalifikácia thaj aplikácia — kadjá funkcioníl

Pe but želi ašél te šaj des andré ande e sičarimáta:    

  • Sóde žené rodé o than pa e edukácia  
  • Savé kvalifikácia si tut, thaj le kavér kaj róden o than
  • Sar de but thaná si ánde e edukácia

Ánde sa e edukácia ánde e vučí škóla músaj te avél tut kompeténcia. Godo phenélpe, ke músaj te nakhlán e edukácia ánda gymnásio te šaj des andré ánde vučí škóla. Tu šaj kerdán čiré edukácia ánde folkhögskola vaj te lan čiri edukácia pe kavér módo. Atúnči phenélpe ke si tut čačí kompeténcia. Godo Phenélpe čačí kompetencia.                

Te si maj but žené kaj róden o than de sar si thaná, atúnči von alón maškár lénde káste si maj but kompetencia.   
Kána si te alón gadalá žené dikhén kaste si maj but kvalifikácia ánde e edukácia. Čiré kvalifikácia si te žinén ánde jekh than ánde sváko edukácia kaj ródes than thaj si vi edukácia ándo gymnásio kaj del tut maj but kvalifikaciáke puntora. Informácia pa kompetencia, aloimáta, thaj kvalifikaciáke puntora, arakhés pe studera.nu

Aplikácia (Anmälan) 

O aplikaciáko líl pherés pe antagning.se. Šaj des andré ánde e edukácia gi kaj max 45 vučé školáke puntora (högskolepoäng) sváko termína (ánde jekh termína si normálno 30 vučé školáke puntora). Alosár avrí kodolá edukácia kaj si tuke maj vážno, te avél o pérvo edukácia kaj ródes.      

Vučí školáki próba (högskoleprovet) — naj tut váreso te xasarés 

Vučí školáki próba (Högskoleprovet) del tut maj jekh šaipé te des andré ánde jekh sičarimáta. Pe le maj but sičarimáske thaná alón avrí vúni ánda le thaná pa o resultáto ánda vučí školáki próba. Te si tut kompeténcia thaj ramosardán le vučí školáki próbi, aresés ánde alomásko grúpo (urvalsgrupp) ánde vučí školáki próbi. Te si tut diplóma katár e gymnásia, folkhögskola vaj komvux, ínke san džindo andré ánde e grúpa kaj den avri le diplómi.     

Sávoře mukén te kerén e próba, ánde fersavé berš, nacionalitéto thaj sičarimáta. Sa so tu trubús te kerés si, te pherés čiri aplikacia thaj pučin le aplikaciáke lové kaj si 450 koróni.       

Agorésko aplikaciáko žes

O agorésko aplikaciáko žes si sváko 15 febrúari pe la primaverásko próba (vårprovet) thaj o 15 septembro pe la toamnásko próba (höstprovet). O džes kána si te ramós e próba pačuvélpe.

Ker čiri edukácia avrjál o them —  but manúš kerén godja  

Arakhés sar te kerés thaj informácia pe studera.nu thaj vi arakhés jekh regístro kaj del informácia pa le 60 themá kaj le Švedóske študénturja maj but žan. E preparimáta te šaj trádes ándo them, lel vunívar jekh berš.

Pařudimásko študie (utbytesstudier)

Te liné tut andré ánde jekh Švedicko universitéto, atúnči šaj avés andré ánde pařudimásko prográmo (utbytesprogram) (naprimér Nordplus vaj Erasmus) te kerés čiré študie ánde Europa. Tu šaj les ažutimós te organís čiré študie katár čiri vučí školáki (högskola) thaj čiré Avrál theménge študie, žinélpe andré ánde čiré agorésko próba (examen).

Korkořó vastéstar sar freemover študénto

Tu korkořó šaj ródes jekh edukácia ánde le themá. Unívar maj but trubúl tut jekh gymnasiáko certifikácia (Gymnasiebetyg) thaj jekh certifikácia pa šibáki próba (språktest). Kontaktuísar o universitéto koté kaj si tut o gíndo te kerés čiré študie te šaj les informácia pe sóste so trubúl te šaj des andré ándo universitéto.   

Žin maj but pa le študie avrjál o them

Študerisár de durál - le kheré e vučí škóla

Či maj trubús te alós maškár čiri família thaj čiri sičarimáta, vaj te si tut dupašésko bučí vaj te san avrjál o them, thaj sičarimáta. Túte kaj si tut disiplína vaj barí interésa, šaj kerés le li duj bučá! Pašti sváko tríto študénto kerél péske študie dorál katár pésko kher ando Švédo.         

Kompjuter thaj internet

Trubús te žanés, sar te trádes jekh kompjuter thaj vi trubúl tut jekh laší internet linja čiré kompjuterósko. Šaj vi trubúl tut speciálne kompjuteróske programurja, webbkamera, mikrofóno, kána kamés te arakhés várekon pe internet. E informácia kaj trubúl tut, šaj les katár e vučí škóla.  

Sičarimáske centra

Si edukácia šaj kerés de durál o kher (Distansutbildningar) bi te avés po than. Te či kamés te kerés čiré študie kheré, šaj kerés le naprimér katár jekh edukaciáko céntro (lärcentrum) pe godo than kaj bešés. Pe edukaciáko céntro si manúš kaj kerén bučí, thaj vi si len kompjuturja thaj sa so trubúl tut. Koté vi šaj kerés čiré edukaciáke próbi. Vúni ánda le vučé škóli den avrí sa e vučí školáki edukácia ándo edukaciáko céntro. E vučí škóla del tut maj but informácia pa gadó.  

Žin maj but pa distanstudie

Nacionálne minoritétonenge šibá šaj arakhés le pe e vučí škóla?

Nacionálne minoritétonenge šibá šaj arakhés le pe e vučí škóla?Si jekh vučí škóla kaj lel maj but sáma pe sváko nacionálno minoritetonénge šibá. Naj but edukácia pe gado. Komúnora kaj len sáma pa le nacionálne minoritétora, si akaná maj but ánda lénde, thaj koté si le same, Švedóske finlandesura thaj le tornedalingura thaj maj but slobodía si len akaná te sičón pengen šibá thaj vi te šaj den duma péngo šib ándo diváno. Ánda godá trubúl maj but vuškolária thaj sičaritóri kaj šaj den avrí e edukácia pe le nacionálne minoritetonénge šibá.  Sa goda edukácia trubúl kaj le manúš kaj kerén bučí koté kaj len sáma pa le phuré thaj lénge situácia, kaj den duma lénge šibá.

O Södertörns vučí škóla (Södertörns högskola), pe lénde ašelá te len sáma pa e řomaní šib ándo antrégo Švédo. Núma si vi kavér universitétora thaj vučé škóli kaj šaj avéla len sičarimáta ánde e šib vaj ánde e kultúra. É vuči škóla si te den le vuškolarionen edukácia thaj sičarimáta ánde e řomaní šib thaj ánde řomaní kultúra thaj história.


Žin maj but pe Södertörns vučí školáke internetósko rig

Linkura

Gadalé linkunénsa, arakhés laší informácia kána si te alós čiré študie thaj bučí. Le linkura ingerél tut kaj rigá ramomé pe švedícka.

De andré čiri aplikacia kaj vučé školáke študie pe antagning.se.

Antagning.se

CSN del informácia pa študieáske lové kaj šaj ródes (lové kaj den, thaj vunžilenimáta).

CSN

O universitéto thaj la vučí školáki kris len sáma pa le internetóske thaná kaj bušón, antagning.se, studera.nu thaj utbyten.se thaj vi len sáma pa le edukácia ánda kavér themá.

Universitéto — thaj vučí školáki kris

E universitetóski kanseleróski bučí valuín le edukaci thaj vi len sáma pa le študetonéngo čačimáta ande jekh kris.

E universitetóski kanseleróski bučí

YH- autoritéto del informácia pa bučánge edukácia ánde vučí škóla.

YH- autoritéto

Le o ažutimós pe sóste so interezíl tut katár la bučáko kompáso (Yrkeskompassen) ánde la bučásko kantóra (Arbetsförmedlingen). 

Bučáko kompáso (Hitta yrken)

Page last updated 2024-04-26