ሽወደን ገለ 50 ዝዀና ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣለዋ – ካብ ኪሩና ኣብ ሰሜን ክሳብ ማልሞ ኣብ ደቡብ። ዝበዝሓ ካብዘን ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ህዝባውያን፡ ማለት ብመንግስቲ ዚውነና እየን። ብእተፈላለየ ዓይነታት ትምህርቲ ብዲግሪታት ኬመርቓ እተፈቐደለን ኣስታት ዓሰርተ ርእሰን ዝኸኣላ (ብሕታውያን) ወሃብቲ ፕሮግራማት ኣለዋ። ዩኒቨርሲቲታትን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃትን ኣብ ትምህርታዊ ፕሮግራማተን ብዲግሪታት ንኬመርቓ፡ ባዓል-መዚ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ሽወደን (Swedish Higher Education Authority) ካብ ዚበሃል መንግስታዊ ትካል ፈቓድ ይቕበላ። እዚ ትካል ብቕዓት ንምርግጋጽ፡ ንትካላት ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትን ፕሮግራማተንን ብቐጻሊ ይከታተል። እቶም ብቕዓቶም ዘረጋገጹ ፕሮግራማት ጥራይ እዮም ብዲግሪ ኬመርቑ ዚፍቀዶም።

እዚ መወከሲ መጽሓፍ ዩኒቨርሲቲ (universitet) ከምኡ'ውን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ (högskolan) ዚብሉ ቃላት ከም ዚጥቀም ድሮ ኣስተብሂልካ ትኸውን። ሽወደን ብመንጽር ብቕዓት ካብ ሓድሕድ ዘይበላለጻ ዩኒቨርሲቲታትን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃትን ኣለዋኣ። እቲ ፍልልይ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ዲግሪኦም ንዝዛዘሙ ተመሃሮ ወትሩ ድሕረ-ምረቓ (PhD) ትምህርትታት ክትህብ እትኽእል ክትከውን ከላ፡ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃት ግና ኣይክእላን እየን። ይኹን'ምበር፡ ገለ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃት ኣብ እተወሰነ መዳያት ምርምር ብድሕረ-ምረቓ ትምህርትታት ብዲግሪታት ኬመርቓ ዜኽእለን ፈቓድ ኣለወን። ትካል ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ (HEI) ዚብል ቃል፡ ንዩኒቨርሲቲታትን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃትን ብማዕረ ይምልከት።

ኣብዚ መወከሲ መጽሓፍ፡ ንዩኒቨርሲቲታትን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃትን ብሓባር ክንጠቕሰን ምስ እንደልይ፡ እናሓንሳእ ዩኒቨርሲቲታት ዚብል ቃል ንጥቀም ኢና – ብኽብረትካ ተመሳሰልቲ ሕጋጋት ንክልቲኡ ትካላት ከም ዚምልከት ኣስተውዕል።

ሕጹያት ተመሃሮ መብዛሕትኡ ጊዜ ዚሓትዎ ሓደ ሕቶ፡ ኣየናይ ዩኒቨርሲቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እዩ ዚበለጸ ዚብል እዩ። ኣብቲ ንስኻ ዝያዳ ኣገዳሲ እዩ ኢልካ እትሓስቦ ነገር ስለ ዚምርኰስ፡ ነዚ ሕቶ ምምላስ ኣይከኣልን። ኣብ ርእሲ እቶም ዚወሃቡ ፕሮግራማት ኣብ ግምት ዚኣትዉ ነገራት፡ ስፍሓት ዩኒቨርሲቲ፡ ቦታ፡ ሃዋህው፡ ከምኡ'ውን ካልኦት ንስኻ ኣገደስቲ ኰይኖም ዝረኸብካዮም ረቛሕታት የጠቓልሉ።

ብርክት ዝበላ ዩኒቨርሲቲታትን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃትን ብገለ ዓይነታት ትምህርቲ፡ ከም ጥበባዊ ዓውድታት ወይ ብዓይነታት ትምህርቲ ምህንድስና ጥራይ የስተምህራ። ካልኦት ከኣ ብብዙሓት ካልኦት ዓውድታት ፕሮግራማት ይህባ። ብቕዓት ትምህርቲ ብባዓል-መዚ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ሽወደን ብቐጻሊ ከም ዚግምገም ኣይትዘንግዕ።

ኣብ ሽወደን ዚዓይያ ብሕታውያን ኵባንያታት ትምህርቲ'ውን ኣለዋ። ንነብሰን መብዛሕትኡ ጊዜ ዩኒቨርሲቲታትን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃትን ኢለን ዚሰምያኣ'ኳ እንተ ዀና፡ ዝዀነ ኣካዳሚያዊ መምዘንታት ግና ኣየማልኣን እየን። መብዛሕትኡ እዋን፡ ትምህርታዊ ክፍሊታት የኽፍላ እየን። ኣብዚ መወከሲ መጽሓፍ ዘሎ ሓበሬታ ንከምዚኣተን ዓይነት ትካላት ኣይምልከትን። ብተወሳኺ፡ ነዘን ብሕታውያን ኵባንያታት ትምህርቲ ዚምልከት ሓበሬታ ኣብ studera.nu፡ Antagning.se ኰነ ኣብ Universityadmissions.se ኣይክትረክብን ኢኻ።

Page last updated 2015-09-30