ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርትኻ ኮርሳት ብዚበሃሉ ኣሃዱታት ኣስተምህሮ ኪቐውም እዩ። ኣብ ሽወደን፡ ኮርሳት ነጻጺልካ ብምውሳድ ባዕልኻ ናብ ደረጃ ዲግሪ ክተእክሎም፡ ወይ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣየኖት ኮርሳት ከም ዚካተቱ ኣቐዲሙ ንዚወሰኖ ትምህርታዊ ፕሮግራም ክትሓርይ ትኽእል። ኵሎም ትምህርታዊ ፕሮግራማት ናብ ዲግሪ ዜምርሑ'ኳ እንተ ዀኑ፡ ብውህሉል ዲግሪ ምእንቲ ክትቅበል ነቶም ቅኑዓት ንጽል ኮርሳት ክትሓርይ ይግባእ።

ኣብ ሓደ ትምህርታዊ ፕሮግራም ተቐባልነት ምስ እትረክብ፡ ኣብ ኵለን እተን ዚካተታ ኮርሳት ምዱብ ቦታኻ ውሑስ ይኸውን። ንጽል ርእሰን ክኢለን ዚቘማ ኮርሳት ምስ እተጽንዕ፡ ኣብ እዋን ትምህርትኻ ንነፍስወከፍ ንጽል ኮርስ ኣመልኪትካ ተቐባልነት ዝረኸብካ ክትከውን ይግባእ። ስለዚ፡ ብዲግሪ ክትምረቕ ብማለት ሓደ ፕሮግራም ዘይምልከተካ ክንሱ ኮርሳት ትጸናብር እንተ ሃሊኻ፡ ኣብ ነፍስወከፍ ኮርስ ንኣኻ ዚኸውን ምዱብ ቦታ ብዛዕባ ምህላዉ ውሕስነት የልቦን።

ብምሉእ ጊዜ ኰነ ብኸፊል ክትመሃር ትኽእል። ዩኒቨርሲቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ናብ ዘለዋ ንእሽቶ ወይ ዓባይ ከተማ ክትግዕዝ ምስ ዘይትኽእል ወይ ምስ ዘይትደልይ፡ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ክትመርጽ ትኽእል። እዚ ማለት ኣብ ቤትካ ወይ ኣብ ምምሕዳር ከተማኻ ኣብ ዚርከብ ማእከል ትምህርቲ ክትመሃር ትኽእል። እተን ማእከላት ትምህርቲ ናይ ተመሃራይን ናይ ስራሕን ምኽርን ደገፍን ዚህቡ ኣማኸርቲ ኣለዉወን። ገለ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ኮርሳት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ሒደት ጊዝያት ብኣካል ክትቀርብ ዜገድዱ ኪዀኑ ከለዉ፡ እቶም ዝተረፉ ግና ከምዚ ኣይጠልቡን። ኣብ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ግዱድ ተሳትፎ ብኣካል ዚጠልቡን ዘይጠልቡን ኮርሳት ኣብ መርበባት ሓበሬታ ምደባ Antagning.se ከምኡ'ውን Universityadmissions.se ክትምእርር፡ ወይ “Jämför utbildning” ተጠቒምካ በበይኖም ኮርሳት ናይ ርሕቀት ትምህርቲ ኣብ studera.nu ክተነጻጽር ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣገልግሎት ብቛንቋ ሽወደን ጥራይ እዩ ዚወሃብ።

ኣወሃህባ ነጥብን ኣሃዱታትን (credits) ኮርስ

ኵሎም ኮርሳትን ፕሮግራማትን ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ብርክት ዝበለ ትምህርታዊ ኣሃዱታት ኮርሳት (credits) ይህባኻ። ሓደ ናይ ምሉእ ጊዜ ትምህርቲ ሰመስተር 30 ኣሃዱታት ኮርሳት (credits) ኪህብ ከሎ፡ ሓደ ናይ ምሉእ ጊዜ ኣካዳሚያዊ ዓመት ድማ 60 ኣሃዱታት ኮርሳት (credits) ይህብ። ቀዳማይ ዲግሪ (bachelor’s) መብዛሕትኡ እዋን ናይ ሰለስተ ዓመት ፕሮግራማት (180 ኣሃዱታት ትምህርቲ [credits]) ዝሓዘ ኪኸውን ከሎ፡ ናይ ካልኣይ ዲግሪ (master’s) ፕሮግራማት ከኣ ሓደ ወይ ክልተ ዓመታት (60 ወይ 120 ኣሃዱታት ትምህርቲ [credits]) የጠቓልል።

ናይ ሓደ ተመሃራይ ዕዮን ምዕባለን ንምግምጋም፡ ናይ ነፍስወከፍ ኮርስ መምህር መርመራታት ይህብ። መርመራታት ብጊዜ ዚቕየዱን ናይ ጽሑፍን፡ ኣብ ቤት ዚስርሑ፡ ወይ ብቓል ኪዀኑ ይኽእሉ። ብዘይካ'ዚ፡ ተመሃሮ ውልቃውን ጕጅለኣውን ዕዮታት ሰሪሖም ኬረክቡ ይግደዱ እዮም። ቤተ-ምርምር፡ ጕጅለኣዊ ስራሕን ኣካዳሚያዊ መጽናዕትታትን መብዛሕትኡ ጊዜ ናይ በበይኖም ኮርሳት ጠለባት እዮም።

ተመሃሮ ብመሰረት ውጽኢት ዕዮታቶም እዩ ነጥቢ ዚተሓዘሎም። መርመራታት ክትደጋግም መሰልካ'ኳ እንተ ዀነ፡ ልዕሊ 5 ጊዜ ግና ኣይፍቀደካን እዩ። ኣብ ገለ ጕዳያት፡ ተመሃሮ ንውጽኢት ናይ ሓደ መርመራ ዚወሃቦም ነጥቢ ይግባይ ኪብሉሉ ይኽእሉ። ንመርመራታትን ኣወሃህባ ነጥብን ዚምልከት ሓበሬታ ኣብ studera.nu ብዝያዳ ምርካብ ይከኣል።

ዓይነታት ዲግሪታት

ትምህርትኻ ምስ እትዛዝሞ፡ በቲ ዜምሃረካ ዩኒቨርሲቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ብዲግሪ ክትምረቕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ኪወሃቡ ዚኽእሉ ሰለስተ ዓይነት ዲግሪታት ኣለዉ፥ ሓፈሻዊ፡ ጥበባውን ሞያውን።

ኣብቲ ናይ ቅድመ-ምረቓ (ቀዳማይ ዑደት) ደረጃ ክልተ ዓይነት ሓፈሻዊ ዲግሪታት ኣለዉ፥ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ (2 ዓመታት) ከምኡ'ውን ቀዳማይ ዲግሪ (Bachelor’s Degree) (3 ዓመታት)። ብተወሳኺ፡ ክልተ ዓይነት ዲግሪታት ደረጃ (ካልኣይ ዑደት) ኣለዉ፥ ካልኣይ ዲግሪ (Degree of Master) (1 ዓመት) ከምኡ'ውን ካልኣይ ዲግሪ (Degree of Master) (2 ዓመታት)።

ንሓደ ሞያ ገለ ደረጃ ትምህርቲ (qualification) ዚህቡ ፕሮግራማት፡ ናብ ሓደ ሞያዊ ዲግሪ እዮም ዚመርሑ። ነርሲንግ፡ ምህንድስና  (engineering) ከምኡ'ውን ስነ-ልቦና (psychology) ናይዞም ፕሮግራማት ኣብነታት እዮም።

Page last updated 2015-09-30