ዩኒቨርሲቲታት ሽወደን ብቛንቋታት ሽወደን፡ ከምኡ'ውን ብእንግሊዘኛ፡ ዚወሃቡ ኣሽሓት ኮርሳትን ፕሮግራማትን የስተምህራ። ዚጥለብ ደረጃ ቋንቋ ሽወደን (Swedish 3, ኣብ ሳልሳይ ዓመት ናይ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ዚብጻሕ ደረጃ ቋንቋ ሽወደን) ገና ዘይበጽሕዎ ተመሃሮ፡ ብእንግሊዘኛ ዚወሃቡ ኮርሳት ኪመሃሩ ይኽእሉ እዮም። ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት (SFI) ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ መምዘኒ ኣይኰነን። ምሉእ መወከሲ ዝርዝር ናይቶም ብቛንቋ ሽወደን ዚወሃቡ ኮርሳት ኣብ Antagning.se ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ነዞም ኮርሳት ዕዮ “Jämför utbildning” ተጠቒምካ ክተነጻጽሮም ትኽእል ኢኻ (ብቛንቋ ሽወደን ጥራይ) ኣብ
studera.nu። Universityadmissions.se ምሉእ መወከሲ ዝርዝራት ናይቶም  ብእንግሊዘኛ ዚወሃቡ ኮርሳት ኣለዎ። ብኽብረትካ ብእንግሊዘኛ ዚወሃቡ ኮርሳት ዝተሓተ ቅጥዒ እንግሊዘኛ ከም ዘለዎም ኣስተውዕል። ንትምህርቲ ዚጥለብ ቅጥዕታት ብዚምልከት ኣብ Antagning.se፡ Universityadmissions.se, ወይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ነቲ ኮርስ ዚህብ ዩኒቨርሲቲ ብዝያዳ ምውካስ ይከኣል።

Page last updated 2015-09-30