กระบวนวิชาและโปรแกรมต่างๆ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่งจะมีกระบวนวิชาต่างๆ คุณสามารถจะเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆเองเพื่อสะสมหน่วยกิต ให้จบหลักสูตรปริญญาบัตรได้ หรือคุณสามารถจะเลือกเรียนโปรแกรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ล่วงหน้าว่ามีกระบวนวิชาอะไรบ้างที่รวมอยู่ในโปรแกรมนั้นๆ ทุกโปรแกรมจะนำไปสู่ปริญญาบัตร แต่ถ้าคุณเลือกกระบวนวิชาเอง คุณต้องรวบรวมสะสมหน่วยกิตเพื่อให้จบหลักสูตร เมื่อคุณได้รับเลือกเข้าศึกษาในโปรแกรมใด คุณก็จะมีสิทธิเรียนกระบวนวิชาต่างๆที่รวมอยู่ในโปรแกรมนั้น ถ้าคุณเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆเอง คุณจะต้องสมัครและได้รับการคัดเลือกในทุกกระบวนวิชาตลอดระยะเวลาของการศึกษา

การศึกษาเต็มเวลา ครึ่งเวลา หรือศึกษาทางไกล

โปรแกรมการศึกษาส่วนใหญ่ให้กาารสอนเต็มเวลา นั่นหมายถึงชั่วโมงการเรียนประมาณ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ก็มีโปรแกรมการศึกษาที่มีระยะเวลาการเรียนต่างไปจากนี้ก็ได้ ที่มีเป็นปกติมากที่สุดคือถ้าคุณไม่เรียนเต็มเวลาก็คือการเรียนครึ่งเวลา (50%) บางหลักสูตรก็มีการจัดสอนทางไกลด้วย การศึกษาทางไกลหมายถึงการที่คุณสามารถเรียนอยู่กับบ้าน หรือที่ศูนย์การศึกษาในจังหวัดที่คุณอยู่ ศุนย์การศึกษาแต่ละแห่งจะมีผู้แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ที่สามารถให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือได้ การศึกษาทางไกลส่วนหนึ่ง นักศึกษาจะต้องร่วมในการประชุมเจอตัวกันที่มหาวิทยาลัยเป็นบางครั้ง แต่บางแห่งก็ไม่จำเป็น

คะแนนรายวิชา และหน่วยกิตในระดับมหาวิทยาลัย

กระบวนวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยจะนับให้คะแนนหน่วยกิตจำนวนหนึ่ง ในหนึ่งภาคเรียนจะได้ 30 หน่วยกิตถ้าเป็นการเรียนเต็มเวลา และ 60 หน่วยกิตต่อปี โปรแกรมพื้นฐานส่วนใหญ่สามปี , 180 หน่วยกิต ถ้าคุณเรียนต่อหนึ่งหรือสองปีก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงขึ้น นั่นก็คือคุณเรียนเพิ่มขึ้นอีก 60 หรือ 120 หน่วยกิต

การสอบครั้งสุดท้าย เพื่อรับวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา

การสอบครั้งสุดท้ายเป็นการสอบก่อนจบหลักสูตรที่เรียน อาจจะเป็นการสอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าก็ได้ การสอบอาจจะเป็นการทำข้อสอบที่ได้รับมอบหมายที่บ้านก็ได้ บางครั้งคุณจะต้องส่งงานที่ทำคนเดียว, งานกลุ่ม และวิทยานิพนธ์ บางโปรแกรมมีภาคปฏิบัตการในห้องทดลองด้วย ถ้าคุณไม่มีโอกาสทำการสอบ หรือสอบไม่ผ่าน คุณก็มีสิทธิที่จะสอบซ่อมใหม่ได้

วุฒิบัตร

เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรแล้ว นักศึกษาก็มีสิทธิขอให้ทางมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยออกวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตรให้ได้ ปริญญาบัตร: ปริญญาบัตรมีสามสาขา: ปริญญาบัตรทั่วไป ปริญญาศิลปศาสตร์และปริญญาวิชาชีพ

 และวุฒิบัตรระดับพื้นฐานมีสองประเภท:

วุฒิบัตร หลักสูตร สอง ปี

วุฒิบัตรบัตร หลักสูตร สาม ปี

นอกจากนี้ก็มีปริญญาบัตรทั่วไปสำหรับระดับที่สูงขึ้นไป:

ปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตร หนึ่งปี

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร สองปี

โปรแกรมที่สอนวิชาชีพก็จะให้ปริญญาบัตรวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น วิชาชีพพยาบาล วิศวกร และนักจิตวิทยา

คุณสมบัติในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ในการที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย คุณจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติพิเศษที่ได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละกระบวนวิชา หรือโปรแกรมที่คุณสมัคร นั่นหมายถึงว่าคุณมีความรู้ที่ได้กำหนดไว้ในการที่จะศึกษาต่อในโปรแกรมนั้น

คุณสมบัติพื้นฐาน

ทุกกระบวนวิชาและทุกโปรแกรมจะมีการกำหนดคุณสมบัติบางอย่างไว้ ถ้าคุณเรียนจบโปรแกรมเตรียมเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจากโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ตามจังหวัดต่างๆ ที่สวีเดน คุณก็มีคุณสมบัติพื้นฐานในการที่จะ ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสวีเดน ถ้าคุณจบสายอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษาผู้ใหญ่จากโรงเรียนของสวีเดน คุณก็สามารถสมัครเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ แต่คุณจจะต้องสอบผ่านวิชาภาษาสวีเดน หรือภาษาสวีเดนที่เป็นภาษาที่ 2+3 และภาษาอังกฤษ 6 มาแล้ว ในกรณีที่คุณจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศอื่นที่ให้สิทธิคุณในการที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศบ้านเกิดของคุณ คุณก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าคุณจะได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่สวีเดนได้ ถ้าคุณมีคุณสมบัติครบสมบูรณ์ตามกำหนดในวิชาภาษาสวีเดน ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

คุณสมบัติพิเศษ

นอกจากนี้ โปรแกรมการศึกษาส่วนใหญ่มักจะกำหนดการมีคุณสมบัติพิเศษไว้ด้วย  โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงว่าคุณได้เรียนกระบวนวิชานั้นๆ มาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่อาจจะหมายถึงการที่คุณต้องมีประสพการณ์ในการทำงาน, การทดสอบการทำงาน หรือกระบวนวิชาระดับ มหาวิทยาลัย เช่นถ้าคุณสมัครเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ บ่อยครั้งที่มักจะกำหนดให้มีการเรียนจบวิชาคณิตศาสตร์ที่นอกเหนือจากที่มีอยู่ในคุณสมบัติ พื้นฐานทั่วไปด้วย

การทำให้คุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปสมบูรณ์

ถ้าคุณยังขาดคุณสมบัติในการศึกษาต่อ คุณก็สามารถเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้มีคุณสมบัติสมบูรณ์และมีสิทธิเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้

คุณหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่างๆ หรือที่การศึกษาผู้ใหญ่ในจังหวัดต่างๆและที่วิทยาลัยชุมชนได้ คุณสามารถจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษาก็ได้

คุณมีความรู้ความสามารถอย่างอื่นที่ช่วยให้คุณมีคุณสมบัติหรือไม่

คุณสามารถจะได้รับการจัดเป็นผู้มีคุณสมบัติได้ ทั้งๆที่คุณยังขาดคุณสมบติที่กำหนดไว้อย่างเป็นทางการ ถ้าคุณมีความรู้ความสามารถจริง (Reell kompetens) แทน ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นผู้มีความรู้และมีประสพการณ์จากชีวิตการทำงาน, การทำงานในสมาพันธ์, การได้พำนักอาศัยอยู่ ต่างประเทศมานาน หรือจากกระบวนวิชาต่างๆที่คุณได้เรียนมา ตามหลักการณ์คุณสามารถนำความรู้ความสามารถที่สะสมมาไปใช้ยืนยัน ซึ่งเป็นได้ ทั้งคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไปและคุณสมบัติพิเศษได้ ถึงแม้คุณจะยังไม่ได้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่คุณจะต้องยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณา ตัดสินจาก Antagning.se

ให้สังเกตว่าคุณต้องทำตามคำแนะนำของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยด้วยเวลาคุณยื่นคำร้อง นั่นหมายถึง ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องส่งสำเนาการยื่นคำร้อง หรือว่าทางมหาวิทยาลัยอาจจะต้องการเอกสารเพื่มเติม คุณหาคำแนะนำเหล่านี้ได้จากเว็บของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเเหล่านั้น

การสอบวัดความรู้เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย

ถ้าคุณมีคุณสมบัตรครบแล้วตามที่กำหนดไว้ คุณสามารถจะเพิ่มโอกาสให้สามารถเข้าศึกษาในคณะวิชาที่ปรารถนาได้โดยการทำข้อสอบวัดความรู้ เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยได้

ไม่มีการกำหนดเรื่องสัญชาติ, ใบอนุญาติให้อยู่อาศัย หรืออายุ ในการที่จะทำข้อสอบนี้ แต่คุณต้องแสดงตัวด้วยบัตรประจำตัวได้ ข้อสอบจะมีเป็นภาษาสวีเดนเท่านั้น

ข้อสอบนี้แบ่งเป็นแปดตอน และมีทั้งหมด 160 คำถาม ทุกหมวดวิชาจะเป็นภาษาสวีเดน ยกเว้นการทดสอบความเข้าใจในการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นจะเป็นการได้กำไรถ้าคุณมีความรู้ภาษาสวีเดนดี ข้อสอบจะมีตอนที่คุณต้องแสดงให้เห็นถึงวิธีการคิดแก้ปัญหาของวิชาคณิตศาสตร์,

ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ,  ความเข้าใจในการอ่านภาษาสวีเดน และความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในภาษาสวีเดน การสอบนี้จะมีสองครั้งต่อปี ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเป็นภาษาอังกฤษมีที่ www.studera.nu

การสมัครเรียนคณะวิชาต่างๆในระดับสูงขึ้น

สภามหาวิทยาลัยและสภาวิทยาลัย (Universitets- och högskolerådet = UHR) รับผิดชอบร่วมกันกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆของสวีเดนในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิชาต่างๆ และวิธีการที่คุณจะสมัครเรียนกระบวนวิชาและโปรแกรมต่างๆ คุณสามารถจะสร้างบัญชีผู้ใช้  (användarkonto)ขึ้นแล้วก็สมัครเรียนทุกกระบวนวิชาและทุกโปรแกรมได้เป็นภาษาสวีเดนที่ antagning.se ถ้าคุณชอบการสอนเป็นภาษอังกฤษมากกว่า คุณก็สามารถสมัครเรียนได้ที่ www.universityadmissions.se

ถ้าคุณมีการปกปิดข้อมูลส่วนตัว และความเป็นบุคคลของคุณเป็นความลับ และไม่ต้องการให้ถูกเปิดเผย หรือด้วยเหตุผลอย่างอื่นที่ทำให้ไม่สามารถยื่นสมัครทางอินเตอร์เนตได้ คุณสามารถติดต่อกับUHR เพื่อขอความช่วยเหลือได้

คุณหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ที่ www.studera.nu และ www.antagning.se

ระยะเวลาในการสมัครเรียน

ถ้าคุณต้องการสมัครเรียนกระบวนวิชาหรือโปรแกรมที่เปิดสอนเป็นภาษาสวีเดนและภาษาอังกฤษ

วันเปิดรับสมัครของภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง: วันที่ 15 มีนาคม และวันสุดท้ายในการรับสมัคร มักจะเป็นวันที่ 15 เมษายน

วันเปิดรับสมัครของภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ:  วันที่ 15 กันยายน และวันสุดท้ายในการรับสมัคร คือวันที่ 15 ตุลาคม

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาคฤดูร้อน ทางมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกระบวนวิชาที่ใช้เวลาเรียนในระยะสั้นๆ วันสุดท้ายในการรับสมัครภาค

ฤดูร้อนเป็นวันที่ 15 มีนาคม

วันสำคัญๆและข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียนและการได้รับเลือกเข้าเรียนจะมีที่ Antagning.se แม้แต่การสมัครเรียนก็ทำได้ที่นี่ ข้อมูลจะมีเป็นภาษาสวีเดนเท่านั้น

ถ้าคุณต้องการจะสมัครเรียนกระบวนวิชาและโปรแกรมนานาชาติที่สอนด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น:

ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง เปิดรับสมัคร วันที่ 17 ตุลาคม และวันสุดท้ายในการรับสมัคร 15 มกราคม

ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ เปิดรับสมัคร วันที่ 1 มิถุนายนและวันสุดท้ายในการรับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม

คุณทำการสมัครได้ที่ www.universityadmissions.se ข้อมูลจะมีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

การแนะแนวการศึกษา

วิธีการที่ดีที่สุดในการรับความช่วยเหลือเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยคือการพูดคุยกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนว ถ้าคุณได้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนในสวีเดน คุณก็สามารถติดต่อกับ อาจารย์ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนนั้นๆได้และก็เหมือนกัน ถ้าคุณเรียนที่วิทยาลัยชุมชนหรือการศึกษาผู้ใหญ่ของจังหวัด ทุกมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจะมีอาจารย์แนะแนวให้กับนักศึกษาเช่นกัน

คุณวุฒิและการได้รับเลือกเข้าเรียน

คุณวุฒิของคุณจะเป็นตัวตัดสินให้คุณได้รับเลือกศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น ผลการเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, ผลการสอบวัดความรู้ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือการประเมินจากวิทยาลัยชุมชน

เมื่อมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่ต้องการรับ ก็จะมีการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับเลือกเข้าเรียน คุณวุฒิของคุณจะเป็นเครื่องตัดสินว่า คุณจะได้รับเลือกให้ไปเรียนในกลุ่มไหน ถ้าคุณมีคุณวุฒิต่างๆหลายด้าน คุณสามารถจะได้รับการคัดเลือกไว้ในหลายกลุ่มพร้อมๆกันก็ได้ การได้รับเลือกไว้ในหลายๆกลุ่มจะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะได้เข้าเรียนในคณะวิชาที่คุณปรารถนามากขึ้น

Page last updated 2022-01-21