یکی از بهترین شیوه های پیدا کردن کار و انتخاب شغل اداره کاریابی است.

 کار بعد از تحصیلات 

یکی از بهترین شیوه های پیدا کردن کار و انتخاب شغل اداره کاریابی است. وبسایت آنها www.arbetsformedlingen.se برای شما که به دنبال کار هستید، اطلاعات فراوانی در اختیارتان میگذارد.

اگر فارغ التحصیل کشور دیگری غیر از سوئد می باشید، می توانید مدارک خود را ارزیابی کرده و آن را با سیستم آموزشی سوئد مقایسه کنید. سپس می توانید از آن برای ادامه تحصیل در سوئد استفاده کنید یا آنرا به کارفرمای خود در زمانی که به دنبال کار هستید نشان دهید. اطلاعات بیشتر در www.uhr.se موجود میباشد.

Page last updated 2023-08-10