Det grundläggande behörighetsprovet prövar sju olika kompetenser. 

Tre av kompetenserna relaterar till kunskaper i ämnen som finns i skolans styrdokument: engelska, svenska/svenska som andraspråk och matematik. De resterande fyra relaterar till övergripande kompetenser: ett vetenskapligt förhållningssätt, förmåga att belysa frågor ur flera perspektiv, problemlösningsförmåga, samt förmåga att dra slutsatser och argumentera för dessa. De sju kompetenserna prövas på olika sätt i provet, ofta integrerade med varandra.

Exempeluppgifter

Exemplen visar uppgiftstyper som kan förekomma i provet. Uppgifterna speglar variationen av uppgifter, inte svårighetsgraden. Även andra typer av uppgifter kan förekomma.

Korta uppgifter i svenska

1. "Makulera" betyder...

A.  boka

B.  hantera

C.  kassera

D.  rengöra

2. De höll kontakten efter studierna, även om den emellanåt var ______________.

A.  frekvent

B.  partiell

C.  spontan 

D.  sporadisk

3. Att ständigt avbrytas av arbetskollegor påverkar koncentration, produktivitet och ibland även jobbtillfredsställelse. Interaktionen med kolleger kan dock bidra till en ökad känsla av tillhörighet och stärka arbetsglädjen. En studie visar att denna verkar tillta ju oftare man avbryts och ser också ut att väga upp de negativa effekterna.

Vilken slutsats stämmer bäst överens med innehållet i texten?

Att bli avbruten under arbetet …

A.    ger fler missnöjda arbetare            

B.    kan ha en positiv inverkan

C.    leder till ökad stress

D.    tycks förbättra arbetsresultatet

Korta uppgifter i engelska

1. "Effort" means...

A.  a definite no

B.  a determined attempt

C.  a friendly gesture

D.  a strong worry 

2. We tried hard to reach an agreement, but all our efforts were in ______.

A.  doubt

B.  hiding

C.  spite

D.  vain

3. Despite figures showing a drop in the number of people unemployed and claiming benefit, evidence from industry suggests a lot of problems in the pipeline.

We are told that ...

A.  the economy is not as good as it may seem

B.  oil pipelines are causing a lot of trouble

C.  the unemployed are demanding more money

D.  we can look forward to economic growth

Korta uppgifter i matematik

1. Markera det alternativ som ger det bästa närmevärdet till 6,3 x 3,2

A.  0,203

B.  2,03

C.  20,3

D.  203
 

2. Vilket värde har x i ekvationen? 

42 – 15 = 2x – 17        

A.  22

B.  23

C.  24

D.  25                                                                                                                          

3. Priset på en jacka är 300 kr. Först höjs priset med 20 % och sedan sänks det med 10 %.

Vilket uttryck ger jackans slutliga pris? 

A. 300 x 1,1

B. 0,2 x 300 x 0,1

C. 300 x 1,2 x 0,1

D. 300 x 1,2 x 0,9

Integrerade uppgifter

Underlaget utgörs i regel av några korta texter på svenska eller engelska, ibland med tabeller, diagram eller kartor och baserade på ett tema. Frågorna som ställs är av flervalstyp. Svaren kräver ibland information från flera av underlagen och prövar olika kompetenser integrerade med varandra.

Skrivuppgifter

Skrivuppgiften i engelska (50 min) bygger på ett tema som förekommit i förmiddagens integrerade uppgifter. I texten ska du visa att du kan uttrycka och motivera dina åsikter om detta tema, samt belysa det ur olika perspektiv. Det kommer att finnas två ämnen att välja mellan. Den färdiga texten ska vara mellan 200 och 350 ord lång.

Uppgiften i svenska (80 min) bygger på teman som förekommit i förmiddagens integrerade uppgifter. I texten ska du visa att du kan presentera och diskutera ett problem med stöd av ett antal källtexter, som mestadels kommer att vara kända från de integrerade uppgifterna. Det kommer att finnas två ämnen att välja mellan. Den färdiga texten ska vara mellan 250 och 550 ord lång. 

Hålltider för provdagen

Så går provet till

Sidan uppdaterades 2022-10-06