Högskolan styrs av lagar och regler. Du kan överklaga vissa beslut och anmäla regelbrott.

Övergripande är det högskolelagen, högskoleförordningen och Universitets och högskolerådets författningssamling som styr högskolan. Universitetskanslersämbetet UKÄ, är den myndighet som granskar och kontrollerar att högskolan följer de lagar och regler som gäller. Universitet och högskolor får även styra mycket själva.

Lagarna som styr högskolevärlden

1. Högskolelagen

Högskolevärlden styrs i första hand av högskolelagen, som har tagits fram av riksdagen. Där finns ramarna formulerade kring hur verksamheten på universitet och högskolor ska bedrivas.

Högskolelagen

2. Högskoleförordningen

Högskoleförordningen bestäms av regeringen och är en mer detaljerad komplettering av Högskolelagen. Där finns bland annat antagningsreglerna till högskolan.

Högskoleförordningen

3. UHR:s författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling utgörs av konkreta tolkningar och råd utifrån högskolelagen och högskoleförordningen.

Universitets- och högskolerådets författningssamling

4. Lagar och regler i övrigt

Utöver dessa lagar finns det även andra lagar som kan påverka dig som student eller anställd på högskolan. Diskrimineringslagen är ett sådant exempel. Den förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Har du en funktionsnedsättning har du också rätt att ställa krav utöver det vanliga på utbildningsanordnaren. Läs mer om det här på Studera.nu eller kontakta en samordnare för särskilt pedagogiskt stöd vid din högskola eller ditt universitet.

Diskrimineringslagen

Studera med funktionsnedsättning

Att anmäla regelbrott

Om du anser att en högskola har brutit mot någon lag eller annan regel inom högskoleområdet, till exempel högskolelagen, högskoleförordningen eller Universitets- och högskolerådets föreskrifter kan du anmäla det till Universitetskanslersämbetet. Myndigheten är inte någon domstol, men kan ändå rikta kritik och begära åtgärder av högskolan.

Hos Universitetskanslersämbetet hittar du information om vanligt förekommande frågor som rör dina rättigheter inom följande områden: Allmänna handlingar, antagning, enskilda utbildningsanordnare (icke statliga högskolor), examen och examensbevis, examination, kurs- och utbildningsplaner, studentinflytande, uppdragsutbildning och överklagan. 

UKÄ:s frågor och svar om studenträtt

Hur du anmäler ett ärende för granskning, på UKÄ:s webbplats

Att överklaga beslut

Överklagandenämnden för högskolan är den myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut inom universitetens och högskolornas område. Nämnden prövar även en del överklaganden som rör utbildning inom yrkeshögskolan.

Att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan

Sidan uppdaterades 2023-12-21