Det är brottsligt att fuska på högskoleprovet. UHR kan stänga av den som använder otillåtna hjälpmedel under två år. De som fuskar på högskoleprovet straffas. En fällande dom ger böter eller upp till 6 månaders fängelse. Du kan bli av med ditt provresultat och med din utbildningsplats.

I augusti 2016 genomförde regeringen två ändringar i högskole­förordningen som innebär att den som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid högskole­prov, ska stängas av från deltagande i provet under två år. UHR gör också en polisanmälan. Flera polisanmälningar har lett till åtal och fällande dom.

Att fuska är ett brott

UHR kräver att provsvar lämnas på heder och samvete. Med ett sådant krav finns det förutsättningar att bedöma fusk som ett brott. UHR kan även återkalla tidigare god­kända provresultat. Ett återkallat provresultat kan också leda till att studenter tvingas lämna sina utbildningsplatser, även efter det att de har påbörjat sina utbildningar. Det är berörda universitet och högskolor som beslutar om en provdeltagare som fuskat förlorar sin utbildningsplats.

För att kunna identifiera fuskare undersöker UHR när personer har förbättrat sina resultat anmärknings­värt i förhållande till tidigare prestationer. Vi jämför också handstilar och svars­mönster. 

Avstängning

UHR kan stänga av en prov­deltagare från de kommande två årens högskoleprov när det finns underlag – iakttagelser från provledare, analyser av inlämnade provsvar, tips eller annan bevisning – som leder till bedömningen att försök till fusk eller fullbordat fusk har skett.

Polisanmälan

Vid provtillfället skriver prov­deltagaren under ”på heder och samvete” att hen inte använder otillåtna hjälpmedel under provet. Iakttagelser från prov­ledare, analyser av inlämnade provsvar, tips eller annan bevisning utgör ytterligare underlag för en bedömning om provdeltagaren har använt otillåtna hjälpmedel. Brotts­rubriceringen blir ”osann försäkran”. Straffpåföljden är i normalfallet böter eller upp till sex månaders fängelse.

Möjlighet att överklaga

När UHR har beslutat om att återta ett resultat från högskoleprovet kan provdeltagaren enligt förvaltnings­lagen (2017:900) överklaga beslutet. En provdeltagare som får ett beslut om återtagande av resultat på högskoleprovet har tre veckor på sig att överklaga till förvaltnings­domstol. Även beslut tagna i december 2018 och februari går att överklaga. UHR informerar berörda universitet och högskolor när varje beslut vunnit laga kraft.

Sidan uppdaterades 2024-01-12

Filmens innehåll som text

 • Visste du att fusk är straffbart?
 • Du skriver under på heder och samvete att du inte fuskar. 
 • Fuska och ta utbildningsplats från någon annan? - Inte ok!
 • Om du fuskar riskerar du att:
  • Bli polisanmäld
  • Få böter eller fängelse upp till 6 månader
  • Provresultatet blir ogiltigt
  • Tvingas sluta på din utbildning
  • Inte få göra provet på 2 år
 • Fuska är inte ok!
 • Läs mer på Studera.nu/hogskoleprovet

Filmen publicerades 14 mars 2019.