Det grundläggande behörighetsprovet genomfördes under en försöksperiod 2022-23. Det prövade de kompetenser som är nödvändiga för att kunna ta del av studier på högskolan. Provet rymmer inte alla delar, men beskrivningen motsvarar vad som krävs för att klara av högskolestudier.

De kompetenser som du behöver för att nå grundläggande behörighet kan du ha skaffat dig genom praktisk erfarenhet, samhällsliv och/eller studier.

På det svenska språket ska du kunna:

 • skriva och tala på ett tydligt och välstrukturerat sätt, med anpassning till syfte, mottagare och situation,
 • muntligt och skriftligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer från formella texter och från tal i högt tempo, även inom områden du inte är så bekant med, exempelvis faktatexter och debatter
 • förstå och sammanfatta kärnan i längre texter
 • ha ett tillräckligt stort ordförråd och grammatisk kompetens så att du kan skriva och tala varierat med precision, och förstå talad och skriftlig svenska utan större ansträngning 
 • tala flytande med ett så bra uttal att det sällan blir fel eller missförstånd 

På det engelska språket ska du kunna:

 • kommunicera på ett ledigt och varierat, men också begripligt och strukturerat sätt i både text och tal med viss anpassning till syfte, mottagare och situation,
 • muntligt och skriftligt redogöra, diskutera innehåll och detaljer från texter och talad engelska
 • förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i relativt högt tempo under exempelvis föreläsningar och i diskussioner inom delvis bekanta ämnesområden,
 • läsa och förstå längre texter, hitta kärnan och göra en sammanfattning av det väsentliga inom delvis bekanta ämnesområden.
 • ha ett tillräckligt stort ordförråd och tillräckligt god grammatisk kompetens för att skriva och tala tydligt och detaljerat med ett uttal så att missförstånd sällan uppstår. 

Ett vetenskapligt förhållningssätt 

Du ska kunna 

 • samla, sovra och sammanställa information från olika källor och med utgångspunkt från den skriva enklare texter eller producera ett arbete som följer en struktur och form som används inom olika yrkes- och ämnesområden,
 • tänka kritiskt, göra systematiska iakttagelser, ompröva antaganden och föra logiska resonemang,
 • kritiskt värdera och kunna urskilja fakta, värderingar och logiska resonemang i olika typer av källor,
 • kritiskt granska statistiska metoder och resultat så att de används och presenteras på ett icke vilseledande sätt, exempelvis i diagram och tabeller,
 • tillämpa citat- och referatteknik.

Förmåga att kunna belysa frågor ur flera perspektiv

Du ska 

 • vara medveten om att det finns flera perspektiv, och
 • kunna formulera och besvara frågeställningar utifrån olika synvinklar.

Problemlösningsförmåga

Du ska kunna 

 • använda relevanta begrepp, modeller, material och metoder inom ett område för att identifiera och definiera olika typer av problem,
 • ta fram olika problemlösningar, utvärdera dem och omsätta den valda lösningen i praktisk handling,
 • använda relevanta matematiska begrepp och metoder i beräkningar och problemlösning, med och utan digitala verktyg,
 • lösa enkla problem med hjälp av matematik där analys av data, strategier och rimlighet i resultat ingår.

Förmåga att kunna dra slutsatser och argumentera för dem

Du ska kunna 

 • diskutera lösningar på komplexa problem, dra slutsatser och motivera ställningstaganden med välgrundade argument i text och tal
 • se mönster och uttrycka generella samband för att kunna tillämpa, förstå och utvärdera matematiska modeller, och
 • presentera, förklara och argumentera för lösningar på matematiska problem med hjälp av olika uttrycksformer, som bild, tabell, graf, formel och genom handling, beroende på situation

Övrig kompetens som är nödvändig

Du ska också kunna 

 • kommunicera och presentera dina kunskaper, bland annat digitalt
 • ta ansvar och initiativ, reflektera, organisera och genomföra uppgifter både självständigt och i samarbete med andra, och
 • självständigt följa instruktioner och utföra definierade uppgifter inom givna tidsramar

 

Sidan uppdaterades 2024-02-13