Här hittar du yrkesämnen inom naturbruksprogrammet - särskilda varianter. Utbildningen är riksrekryterande.

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål

Obligatoriska yrkesämnen på utbildningen.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hästavel och hästars reproduktion, om fölets utvecklingsstadier, om hästsjukdomar och skador, samt om smittspridning, smittskydd och hygien inom hästhållning.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda etiska kraven samt de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom hantering och skötsel av föl och ston samt inom skötsel av utrustning, stallar och tillhörande anläggningar i samband med fölning i enlighet med lagar och andra bestämmelser inom området.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om skötsel av hästsportanläggningar, om banornas anläggningsmaterial, samt om olycksrisker och säkerhetsåtgärder vid arbete på hästsportanläggningar.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra samt utvärdera specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets och miljökraven) inom organisering och genomförande av olika banarbeten inom hästsporten i enlighet med lagar och bestämmelser inom området.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om ekologiska samband i olika typer av vattenmiljöer, om fysikaliska och kemiska processer i vatten samt om oorganiska och organiska ämnens kretslopp i vatten.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om vattenlevande organismers systematik, uppbyggnad, livsprocesser och utvecklingsfaser samt hur omgivningen kan påverka ekosystem i vatten.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom genomförande av vattenanalyser med biologiska och kemiska undersökningsmetoder och av analyser av artsammansättning i vattenmiljöer.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hästars biologi, beteende, hälsa och näringsbehov, om hästsjukdomar, smittspridning, smittskydd och hygien inom hästhållning, om träningsmetoder för unghästar samt om lagar och andra bestämmelser som reglerar arbete med hästar.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda etiska kraven samt de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom hantering, träning och skötsel av unghästar och ston samt inom skötsel av utrustning, stallar och tillhörande anläggningar i enlighet med lagar och andra bestämmelser inom området.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om hur naturresursen fisk förvaltas på ett ekologiskt hållbart sätt, om olika fiskarters konsumtionsvärde, om hur färsk fisk ska hanteras och förvaras, samt om skador och sjukdomar på fisk.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om de fångstmetoder, fångstplatser, redskap och annan teknisk utrustning som används inom antingen havs-, kust- eller insjöfiske.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets- och miljökraven) inom hantering, förvaring, beredning och transport av fisk och inom skötsel och underhåll av redskap och annan teknisk utrustning avsedd för fiske inom antingen havs-, eller kust- eller insjöfiske, enligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om olika byggmaterials egenskaper, funktioner och användningsområden, om hästsportanläggningar och deras tekniska utrustning, samt om byggnaders konstruktion och funktion.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom byggnations- och underhållsarbete samt skötsel och drift av hästsportanläggningar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.

Specialiserade (erfarenhetsbaserade och teoretiska) kunskaper om odlingsmetoder avseende hållbar yrkesodling av vattenlevande organismer, om biologiska, fysikaliska och kemiska faktorer som styr odlingsprocessen, om förekommande skador och sjukdomar samt behandlingsmetoder.

Förmåga att såväl självständigt som tillsammans med andra planera och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter (utifrån de fastställda säkerhets-, kvalitets- och miljökraven) inom skörd, vidareförädling, hantering, sortering och transport av odlade produkter inom yrkesodling avseende minst en sort av vattenlevande organism, exempelvis fiskar, musslor, ostron eller kräftor, i enlighet med de lagar och andra bestämmelser som reglerar vattenbruk och småskalig livsmedelshantering.

Sidan uppdaterades 2024-05-16

Nya yrkesämnen 1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan (Gy25). Med anledning av detta har UHR tagit fram nya föreskrifter kopplat till yrkeslärarexamen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 och ska användas vid antagning till utbildning som leder till yrkeslärarexamen som börjar efter den 31 december 2024.

Fram till den 1 juli gäller fortfarande den upphävda föreskriften och de äldre yrkesämnena. På Uhr.se hittar du de äldre yrkesämnena listade per program.

Äldre yrkesämnen listade per program på Uhr.se