Har du avslutat studier på avancerad nivå och hittat ett ämne som du vill fördjupa dig i? Då kan forskarutbildning vara något för dig.

En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen. Du läser kurser och genomför ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en licentiatuppsats eller doktorsavhandling.

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsprojekt som resulterar i en doktorsavhandling. De flesta doktorander har en doktorandanställning vilket är en tidsbegränsad anställning medan du går forskarutbildningen. Som doktorand undervisar du ofta på grund- och avancerad nivå.

Tidsåtgång

En forskarutbildning som avslutas med en doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra år. En utbildning som leder till en licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng, motsvarande två år.

Sidan uppdaterades 2023-10-05

Mer information om forskarstudier och forskning

UKÄ har i uppdrag att utveckla det nationella systemet för kvalitets­utvärdering, som även omfattar forskning. 

UKÄ

Vetenskapsrådet har information om svensk forskning och utveckling.

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet ger ut en återkommande rapport i form av en forskningsbarometer.

Forskningsbarometern