Generellt sett är det lättare att få jobb om du har en akademisk examen och du tjänar även på att läsa vidare när det gäller lön.

Det är svårt att säga om du kommer att tjäna mer pengar om du läser vidare än om du låter bli. Det finns många andra faktorer som spelar in. Dessutom finns det en del jobb som kräver ganska lång utbildning, men som ändå inte ger särskilt höga löner.

Lönestatistik

Lönestatistik – Hur mycket tjänar...?

På SCB:s webbplats kan du hitta statistik om månadslön före skatt för olika yrken. Sedan kan du jämföra lönerna efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbete i privat eller offentlig sektor.

Lönestatistik på SCB:s webbplats

Genomsnittslön för olika utbildningsnivåer

År 2021 var den genomsnittliga månadslönen 37 100 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för män var 39 000 kronor och för kvinnor 35 100 kronor, enligt Medlingsinstitutet.

Här kan du se den genomsnittliga månadslönen för olika utbildnings­nivåer. 

Utbildningsnivå Kvinnor Män
Grundskola eller liknande, kortare än 9 år 25 400 27 800
Grundskola eller liknande, 9 - 10 år 27 800 32 200
Gymnasial utbildning, högst 2 år 30 600 35 100
Gymnasial utbildning, 3 år 30 200 34 400
Efter­gymnasial utbildning, mindre än tre år 34 800 40 800
Efter­gymnasial utbildning, 3 år eller mer 41 400 49 400
Forskar­utbildning 55 100 59 800

Snabba fakta om utbildning, jobb och dina pengar på SCB:s webbplats

Prognoser av behovet av högskoleutbildade

I en analys från 2021 bedömer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) den framtida tillgången på högskoleutbildade i relation till arbetsmarknadens behov. Prognosen omfattar arbetsmarknadsläget år 2035 för 38 utbildningar inom sju utbildningsgrupper.

UKÄ:s prognos av arbetsmarknadens behov av högskoleutbildade (PDF)

Etablering på arbetsmarknaden

Ett sätt att mäta hur högskole­utbildning motsvarar arbetslivets behov är att undersöka i hur stor utsträckning och hur snabbt de som tar en examen får ett arbete och etablerar sig på arbets­marknaden. UKÄ gör rapporter ungefär vartannat år som visar hur stor andel som är etablerade på arbetsmarknaden efter 1–1,5 år efter att de tagit examen.

Vem räknas som etablerad?

Den definition av etablerad som används i rapporterna är på många sätt snäv. Det är flera villkor som måste vara uppfyllda under uppföljnings­året en viss tid efter examen för att en person ska räknas som etablerad, och definitionen avser därmed relativt väl etablerade individer. Individer som tillhör gruppen etablerade har haft en förhållandevis smidig övergång från utbildning till arbetsliv.

En majoritet var etablerade

Av alla de som tog examen från en högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå under läsåret 2018/19 var 84 procent etablerade på arbets­marknaden 1–1,5 år efter examen. 

De som har en yrkesexamen har oftast lättare att etablera sig på arbetsmarknaden än de som läst till en generell examen. Med generell examen menas exempelvis kandidat och masterexamen. Yrkesexamen får du som till exempel som lärare, läkare, tandläkare, bibliotekarie och ingenjör.

UKÄs senaste rapport om etablering på arbetsmarknaden (PDF)

Var finns jobben?

De som har det lättast att få jobb av de yrkesutbildade är bland annat lärare, biomedicinska analytiker, ingenjörer, tandläkare och sjuk­sköterskor.

I funktionen Hitta och jämför utbildningar finns fliken "Arbets­marknaden" som berättar mer om arbetsmarknaden för olika områden.

Hitta och jämför utbildningar

Arbetsförmedlingens yrkesprognoser

Arbetsförmedlingen gör yrkes­prognoser om vilka  jobb som förväntas ha bäst jobbchanser på både ett års och fem års sikt. Här hittar du hela topplistan.

Arbetsförmedlingens prognoser om jobb att satsa på

Utbildning ger andra värden

Det finns även annat än det ekonomiska som gör att det är bra att studera på universitets- och hög­skole­nivå. Till exempel lär du dig förutom ämnes- och fakta­kunskaperna:

  • att själv hitta och använda ny kunskap
  • att hantera komplexa sammanhang och lösa problem
  • kritiskt tänkande och ifråga­sättande
  • förmågan att lära nytt inom nya områden

Det gör dig till en tillgång för en arbets­givare.

Sidan uppdaterades 2023-09-16