Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


 

29. För vilken överträdelse gällde att den stod för 5 procent av de fattade besluten om miljösanktionsavgifter 2003 och 10 procent av det totala beloppet för miljösanktionsavgifter samma år?

A   Tillstånd/anmälan
B   Miljörapport
C   Kompletterande uppgift
D   Övrigt

30.Hur stort var det genomsnittliga beloppet per beslutad miljösanktionsavgift år 2004?

A   7 400 kronor
B   8 600 kronor
C   10 600 kronor
D 160 000 kronor

31. Anta att antalet beslut om miljösanktionsavgifter hade samma
procentuella fördelning på tillsynsmyndigheter år 2002 som 2004.
Hur många beslut fattades i så fall av kommuner 2002?

A   862
B   1 014
C   1 085
D   1 276

32Hur stor andel av de tjänstgörande gymnasielärarna i ämnet media hade pedagogisk högskoleexamen?

A   30 procent
B   40 procent
C   55 procent
D   65 procent

33. Studera de tjänstgörande lärarna i grundskolan. I vilken lärarkategori var skillnaden mellan andelen män och andelen kvinnor minst respektive störst?

A   Matematik/NO-ämnen, år 4–9 respektive Textilslöjd
B   Idrott och hälsa respektive Lågstadielärare
C   Idrott och hälsa respektive Hem- och konsumentkunskap
D   Musik respektive Svenska som andraspråk

34. Vilket svarsförslag är korrekt avseende det totala antalet tjänst görande lärare (inklusive helt tjänstlediga) inom olika lärarkategorier i gymnasieskolan?

A   Det fanns 213 fler lärare inom el-/teletekniska ämnen än inom bygg-/anläggningstekniska ämnen.
B   Det fanns 188 fler lärare inom naturbruksämnen än inom handels-/kontorsämnen.
C   Det fanns 47 färre lärare inom drift-/underhållstekniska ämnen än inom processtekniska ämnen.
D   Det fanns 218 färre lärare inom verkstads-/industritekniska ämnen än inom hantverksämnen.


35.För hur många av lokalerna gällde att asklager VI låg djupare än 1 meter under markytan?
A   4
B   5
C   6
D   7

36.Vilket asklager avses?

I markprofilen från Hagi återfanns asklagret ytligare än 50 cm under markytan och i markprofilen från Skarfanestorfa djupare än 80 cm under markytan.

A   IV
B   V
C   VI
D   VII

37.  Identifiera den markprofil där asklager VII låg som djupast respektive som ytligast under markytan. Hur stor var skillnaden mellan de båda djupen?

A   0,9 meter
B   1,5 meter
C   1,9 meter
D   2,5 meter

38.  Identifiera det år då det sammanlagda antalet snatterier, stölder och beräknade ransoneringsbrott var som störst i Sverige. Hur många brott rörde det sig om?

A   13 800
B   15 200
C   17 400
D   19 200

39.Hur stor var den största procentuella ökningen av det beräknade antalet ransoneringsbrott mellan två på varandra följande år?

A   70 procent
B   110 procent
C   210 procent
D   320 procent

40.Hur mycket mer kött/fläsk fick en person köpa per vecka tredje kvartalet 1947 jämfört med andra kvartalet 1942?

A   70 gram/vecka och person
B   180 gram/vecka och person
C   260 gram/vecka och person
D   320 gram/vecka och person

 

Sidan uppdaterades 2016-05-31