Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


 

 

29.Vilket år var exportens andel av godshanteringen i svenska hamnar som störst?

A 1920
B 1930
C 1970
D 1980

30. Vilken godsgrupp avses?

Under perioden 1920–1960 var antalet ton som hanterades i svenska hamnar i stort sett oförändrat. Hanteringen var som störst 1980.

A Malm
B Olja
C Sten
D Skog

31. Hur många miljoner ton gods per hamn hanterades i Sverige år 1920 respektive 1995?

A 0,1 respektive 1,3 miljoner ton
B 0,5 respektive 12 miljoner ton
C 20 respektive 120 miljoner ton
D 20 respektive 250 miljoner ton

32Hur stor andel av kvinnorna i åldersgruppen 20–24 år var gifta år 1900?

A 1/10
B 1/5
C 1/4
D 1/3

33. Hur stor var den procentuella befolkningsökningen i Sverige under nedanstående tidsperioder?

 
1900-1950
1950-1998
1900-1998
A
27%
20 %
52 %
B
37 %
25 %
62 %
C
37 %
25 %
72 %
D
73 %
80 %
153%

 

34. Beräkna hur stor andel av 45–49-åringarna som var frånskilda 1950 respektive 1998. Hur mycket större var andelen 1998 jämfört med 1950?

A 14 procentenheter
B 24 procentenheter
C 32 procentenheter
D 40 procentenheter

35. Vilken av följande byggnader hade en area på cirka 40 m2 och var byggd av timmer?

A Drängstugan
B  Ladugården
C Vedboden
D Visthusboden

36. Vilket svarsförslag är korrekt avseende Tunsäter?

A Köksväxterna odlades på gårdens norra del.
B Ladan var byggd 1884.
C Alla byggnader av timmer var från 1800-talet.
D Den senast daterade byggnaden var byggd av bräder.

37.  Hur lång är den beskrivna sträckan?

Utgå från bostadshusets förstu. Runda husets sydvästra gavel. Följ vägen mellan fruktträd och ärter/kål fram till vinbären och vidare rakt mot bostadshusets sal. Runda därefter husets nordostliga gavel och gå tillbaka till förstun.

A 100 meter
B 140 meter
C 180 meter
D 220 meter38
.Vilket år förekom störst respektive minst antal dödsfall inom kategorin Övriga?

A  2000 respektive 2001
B  2000 respektive 2002
C  2002 respektive 2000
D  2002 respektive 2001

39. Hur många människor sammanlagt dog av sjukdomar i andningsorganen under de redovisade åren?

A  6 500
B  9 500
C  13 500
D  19 500

40. Hur många var de kvinnor som dog av sjukdomar i cirkulationsorganen jämfört med de kvinnor som dog av sjukdomar i matsmältningsorganen 2002?

A  6 gånger så många
B  10 gånger så många
C  13 gånger så många
D  19 gånger så många

Sidan uppdaterades 2016-05-31