Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


 

21. Ett centralt kapitel i boken är ett collage av ____ om ensamhet som hon har läst i böcker och artiklar och sedan ____ lite grann efter eget huvud.
  A förvrängningar – beskurit
  B uppfattningar – plagierat
  C symboler – kopierat
  D påståenden – förändrat

 

22. De tidiga avhoppen har många olika orsaker. Studenten kan till exempel ha upptäckt att han eller hon gjort ett felval. Men det kan också handla om svårigheter att klara av utbildningen. Matematiken anges som en ____ i flera självvärderingar.
  A minnesbeta
  B rotvälska
  C stötesten
  D tankenöt

 

23. Det var en tystlåten och kraftigt byggd man med så stubinkort hår att han ____ tycktes vara helt skallig. Svensson var 38 år gammal och hade nyligen kommit till roteln från Huddingepolisen där han ägnat många år åt utredningar om gängbrottslighet. Han hade rykte om sig att ____ ett häftigt humör och hårda nypor, vilket var en ____ för att han möjligen använde metoder gentemot klientelet som inte var helt förenliga med det polisiära reglementet.
  A ibland – förena – analys
  B till synes – uppbåda – tolkning
  C på håll – besitta – omskrivning
  D verkligen – anta – beskrivning

 

24. Idag har det ena minnet efter det andra ____ honom. Några av dem har varit beklagliga, några ganska bra; några har stämt ner hans humör och gjort honom ____.
  A avlöst – disträ
  B hemsökt – moloken
  C påmint – yster
  D svikit – lidelsefull

 

25. Efter omkring 3 veckors ruvning kläcks kycklingarna, som redan från början är ganska ____ och kan följa modern och under hennes ledning söka föda.
  A försiktiga
  B försigkomna
  C förfördelade
  D förtjänstfulla

 

26. Begränsningsåtgärder inom äldrevården får inte förekomma ____ och flera studier visar att åtgärderna inte har lett till ett minskat antal fallskador. Begränsningsåtgärder ska vara ordinerade, och i de fall de förekommer måste de ____ och regelbundet omprövas.
  A rutinmässigt – beordras
  B tidsmässigt – rapporteras
  C slentrianmässigt – dokumenteras
  D regelmässigt – åtgärdas

 

27. Naturalisterna drevs inte bara av ambitionen att fokusera på social misär och utsugning av arbetare. Orättvisa och korruption i alla dess former var som ____ för dem.
  A vita fläckar
  B blå dunster
  C svarta får
  D röda skynken

 

28. Vi kan se spåren av människors ____ arbete i äldre tid med att erövra och nyttja detta landskap för produktion av ____; här dikade man ____ för att få slåtter av gräs på så kallade översilningsängar, alltså naturlig ängsmark som genom grävda diken tillförs vatten.
  A sträva – spannmål – åkermark
  B idoga – djurfoder – myrar
  C flitiga – träråvara – skogar
  D kärva – energigrödor – sjöar

 

29. Hans vision var ett ____ Stockholm, en storstad i stil med New York, med nattöppna restauranger, affärer och teatrar. I den meningen var han en radikal modernist. Men han var ingen estet. Han såg på Stockholm med ingenjörens ögon, inte med ____.
  A urbant – arkitektens
  B provinsiellt – konstnärens
  C kommersiellt – entreprenörens
  D subkulturellt – regissörens

 

30. I en uppföljningsstudie fick studenterna göra en utvärdering av övningen. Många ogillade att de osjälviska fick de rättvisa, alltså de som hade tagit och gett ungefär lika mycket, att framstå som dåliga. Man kommenterade också att de osjälviska bröt mot ____ genom att hålla sig för goda för belöningssystemet.
  A konvenansen
  B legitimiteten
  C diskrepansen
  D generositeten
Sidan uppdaterades 2016-05-31