Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


29 .När skedde den största procentuella förändringen av totalskörden i hela riket?

A Från 2003 till 2004
B Från 2004 till 2005
C Från 2005 till 2006
D Från 2006 till 2007

30. Hur stor andel av länen hade en odlingsareal som omfattade 1 000 hektar eller mer?

A  15 procent
B  25 procent
C  30 procent
D  40 procent

31. Hur stor var den genomsnittliga odlingsarealen per undersökt företag i Sverige 2008?

A   25 hektar/företag
B   70 hektar/företag
C 260 hektar/företag
D 740 hektar/företag

 

32.I vilket av de avbildade områdena finns sandsten från både silur och prekambrium?

A Mora/Rättvik
B Örebro
C Skövde/Falköping
D Motala

33Hur långt sträcker sig fältet med sandsten från kambrium i området där Kalmar ligger?

A   55 km
B   85 km
C 110 km
D 150 km

34. Vilken bergart finns 18 km rakt sydväst om Örebro?

A Kalksten, slamsten från ordovicium
B Alunskiffer från kambrium
C Sandsten från kambrium
D Prekambriskt urberg


35. Hur stor andel av Sveriges export av hyvlade trävaror 1994 respektive 2003 gick till Tyskland?

A 1/3 respektive 1/5
B 1/3 respektive 1/10
C 1/4 respektive 1/5
D 1/4 respektive 1/10

 

36. Hur stor var den sammanlagda exporten av hyvlade trävaror 2003 till de fyra namngivna länder som då importerade minst från Sverige?

A         1 200 m3
B       50 000 m3
C     500 000 m3
D  1 200 000 m3

37.  År 2002 uppgick Sveriges totala produktion av trävaror till 16 000 000 kubikmeter. Av detta gick 11 500 000 kubikmeter på export. Hur stor andel av denna totala produktion respektive denna export utgjordes detta år av hyvlade trävaror som exporterades?

A   25 respektive 25 procent
B   25 respektive 35 procent
C   35 respektive 25 procent
D   35 respektive 35 procent


38Hur stor andel av det totala antalet lärare och forskare 1997 utgjordes av professorer?

A  10 procent
B  15 procent
C  20 procent
D  25 procent

39Hur många var adjunkterna jämfört med forskarassistenterna 2007?

A En sjättedel så många
B Två tredjedelar så många
C Fem gånger så många
D Sju gånger så många

40Vilken tjänstekategori uppvisade den största procentuella förändringen av antalet personer från 2000 till 2001?

A Lektorer
B Adjunkter
C Professorer
D Gäst- och timlärare

 

Sidan uppdaterades 2016-05-31