Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


 

21. Eftersom oxytocinsystemet i grunden är ett däggdjurssystem innebär det stora fördelar att forska om djur och människor ____. Alla däggdjur reagerar precis likadant. Stryker man en råtta på magen cirka fyrtio gånger per minut sjunker blodtrycket och ____ stresshormon minskar.
  A alternativt – procenten
  B experimentellt – graden
  C selektivt – andelen
  D parallellt – halten

 

22. Det troliga är att valen ____ individernas talanger, det vill säga de väljer den utbildning som passar dem bäst.
  A kompletterar
  B framhäver
  C avspeglar
  D förstärker

 

23. Årtusendets första sekunder kom att ____ av en särskild intensitet: Y2K-buggen, att allt skulle upphöra att fungera eftersom ettorna och nollorna inte klarade av övergången från 99 till 00, var samtalsämnet på var mans läppar. Det ____ tillvaron en visshet om att vi alla hängde samman i en ny digital gemenskap. ____ nog blev vi medvetna om denna gemenskap i exakt samma ögonblick som dess sammanbrott förkunnades.
  A lysa – tillförde – Tacksamt
  B vibrera – förlänade – Ironiskt
  C domineras – medförde – Tråkigt
  D eskalera – försäkrade – Märkligt

 

24. Det dessa nya rön ____ är att vattenmolekyler på månen skapas av solvindspartiklar som slår ner på månens yta. Månens yta är täckt av regolit, som består av oregelbundna dammpartiklar. När solpartiklarna träffar månens yta fastnar de mellan dammpartiklarna och ____ sedan med syret i måndammet, vilket skapar vattenmolekyler.
  A förklarar – interagerar
  B bevisar – kombinerar
  C studerar – harmonierar
  D beskriver – assimilerar

 

25. När de åtta biskopskandidaterna intervjuades nämndes inte vid något tillfälle betydelsen av en hög kvalitet på ____, trots att just dop, vigslar och begravningar är den främsta anledningen för många att vara medlemmar i Svenska kyrkan.
  A livsgärningarna
  B installationerna
  C förrättningarna
  D konventionerna

 

26. Regeringen ____ också frågan om en ____ för lärarna i särskolan, så att behörighetsreglerna inte börjar gälla för dem redan 2015.
  A diskuterar – deadline
  B tangerar – behörighet
  C planerar – paus
  D bereder – tidsfrist

 

27. Inom primärvården uppgick under 2011 antalet skrivna recept på fysisk aktivitet till över 2 000. All legitimerad sjukvårdspersonal har rätt att ____ fysisk aktivitet på recept.
  A underteckna
  B bestyrka
  C attestera
  D förskriva

 

28. Lagen om ____ upphandling (LOU, 2007:1091) reglerar köp som görs av myndigheter och andra organisationer som är finansierade med ____ medel.
  A optionell – statliga
  B officiell – likvida
  C objektiv – ideella
  D offentlig – allmänna

 

29. Det finns åtskilliga argument som brukar användas mot förslaget om en enda regering för hela världen. Det vanligaste är att förslaget är ____ och omöjligt. De som använder detta argument tänker, liksom flertalet av dem som ____ en världsregering, på en världsstyrelse som ____ genom ett avtal.
  A trivialt – anbefaller – startats upp
  B visionärt – bedyrar – satts i verket
  C arketypiskt – värdesätter – fått sin grund
  D utopiskt – förordar – kommit till stånd

 

30. Det är ytterligt viktigt att upptäcka risken för vibrationsskada så tidigt som möjligt; endast då kan ____ åtgärder sättas in. En person kan till exempel rekommenderas alternativa arbetsformer så att utvecklingen av en vibrationsskada därigenom förhindras.
  A profylaktiska
  B farmakologiska
  C antiseptiska
  D diagnostiska
Sidan uppdaterades 2016-05-31