PROVPASS 5 Kvantitativ del (DTK) 2015-10-24

Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


 

29.  Hur stor andel av ammoniakavgången 2003 kom från stallgödsel, lagring?

A Hälften
B En tredjedel
C En fjärdedel
D En femtedel

30. Vilket år noterades den lägsta halten kadmium per kilogram fosfor i slam respektive i fosforgödsel?

A  1998 respektive 1995
B  2004 respektive 2005
C  2005 respektive 1998
D  2005 respektive 2004

31. Vilken källa hade en ammoniakavgång på sammanlagt 38 000 ton under de fyra redovisade åren?

A Betesdrift
B Stallgödsel, spridning
C Stallgödsel, lagring
D Stallgödsel, stallventilation

32Hur många fler observationer av fladdermöss gjordes på land i Kalmarsund 2006 jämfört med 2005?

A 433
B 2 139
C 5 368
D 8 040

33. Studera antalet observationer över havet i Kalmarsund. Av vilken fladdermusart gjordes nio gånger så många observationer 2006 jämfört med 2005?

A Dammflad dermus
B Trollfladdermus
C Stor fladdermus
D Gråskimlig fladdermus

34.Hur stor andel av det sammanlagda antalet observationer av stor fladdermus 2005 och 2006 var radarobservationer?

A 55 procent
B 65 procent
C 75 procent
D 85 procent

35.Hur många pojkar födda 1970 hade något av de redovisade tilltalsnamnen?

A 2 500
B 4 000
C 6 500
D 8 000

36.  År 1960 föddes cirka 49 000 flickor. Hur många av dem fick det tilltalsnamn som var vanligast detta år?

A En av sexton
B En av åtta
C En av sex
D En av fem

37.Hur vanligt var Johan jämfört med Lars som tilltalsnamn bland pojkar födda 1980?

A 2,5 gånger så vanligt
B 3,5 gånger så vanligt
C 4,5 gånger så vanligt
D 5,5 gånger så vanligt

38Hur långt är det sammanhängande lager med förmultnande grästorvor som börjar cirka 11 meter öster om nollpunkten?

A 2 meter
B 10 meter
C 15 meter
D 20 meter

39Vad påträffades 7 meter rakt norr om nollpunkten på höjdnivån –100 cm?

A Grästorv
B Mullblandad sand
C Förmultnande grästorvor
D Järnutfällning

40. Hur stor area hade området som avgränsades av Klyftehögs ytterkonturer före undersökningen?

A 220 m2
B 330 m2
C 450 m2
D 640 m2

Sidan uppdaterades 2016-05-31