PROVPASS 2 - Verbal del (MEK) 2016-10-29

Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


21. Ibland uppstår plötsliga förändringar i det ____ materialet, mutationer, som kan göra att individens chanser att överleva och föröka sig ökar. De flesta mutationer leder ____ till defekter och till att individen slås ut.
  A ärftliga – ofrånkomligen
  B genetiska – emellertid
  C artificiella – sedermera
  D biologiska – visserligen

 

22. Arbetsmiljöverket övervakar arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Utöver arbetsmiljölagen finns mer detaljerade regler i arbetsmiljöförordningen, som regeringen ____.
  A utfärdar
  B utkräver
  C utlyser
  D utfäster

 

23. Vitaminpiller och speciella tillskott behövs inte, och man ska inte förlita sig på dem eftersom de kan ____ individen i föreställningen att hen har ____ sina näringsbehov när hen i själva verket fortfarande kan lida brist på protein och ____.
  A inviga – uppfyllt – energi
  B ingjuta – tillfredsställt – fett
  C intala – överskattat – vitaminer
  D invagga – tillgodosett – mineraler

 

24. Men skuldökningen är också en ____ av den rådande bostadsbristen i många tillväxtorter kombinerat med den lågräntemiljö som etablerats ____ det senaste decenniets finansiella kriser.
  A påverkan – i besittning av
  B summa – under uppsegling av
  C effekt – i kölvattnet av
  D symtom – på bekostnad av

 

25. Det fanns till och med ett antal äldre hojåkare, ____ medlemmar i Svenska Turistföreningen, som kallade sig Prostata Drivers och som gärna såg en mc-utflykt som en återkommande programpunkt.
  A tillika
  B således
  C alltigenom
  D dessförutan

 

26. På 1600-talet varnade sjökort som ritats över den livligt trafikerade passagen ____ de rörliga och ____ sandrevlarna utanför Falsterbonäset.
  A med – opålitliga
  B genom – sanka
  C för – förrädiska
  D kring – instabila

 

27. Jag råkar dela Ingmar Bergmans ____ för Mozarts opera Trollflöjten, och det är faktiskt Bergmans egen förtjänst. Jag såg hans filmatisering som liten, i ett förstulet ____, på de vuxnas TV en alltför sen kväll och har aldrig kunnat glömma vare sig den lilla flickans gåtfulla leende under ____ eller andra aktens skräckfyllda vandring mellan eld och nakna kroppar i helvetet.
  A fascination – ögonblick – ouvertyren
  B kärlek – sällskap – serenaden
  C passion – utrymme – parnassen
  D intresse – avsnitt – ceremonin

 

28. Detta demonstrerar ytterligare hur tänjbart begreppet hälsa är. Det kan finnas en stor ____ mellan å ena sidan den sjukdomsdiagnos en person har fått och å andra sidan personens subjektivt upplevda hälsotillstånd.
  A symmetri
  B diskrepans
  C analogi
  D kongruens

 

29. Till Måkläppen söker sig framför allt gråsälen för att ____ päls och föda sina ungar. Jan-Åke har i tjugotalet år bevakat sälarna i reservatet och följt ____ utveckling.
  A släppa – beslagets
  B ömsa – beståndets
  C byta – besättningens
  D skinna – beteendets

 

30. Faktum är att Danmarks i dag mest lästa poet, ja författare över huvud taget, har skapat ett konstverk av en kvalitet som når bortom honom själv. Detta ____ det sätt på vilket han konstnärligt förlöser sitt våldsamma ämne.
  A i kraft av
  B med fokus i
  C utan hänsyn till
  D till gagn för
Sidan uppdaterades 2016-12-20