KÄLLFÖRTECKNING VÅREN 2013

KVANTITATIV DEL 1

DTK

Export av järn- och pappersprodukter
SCB (1972). Historisk statistik för Sverige. Del 3: Utrikeshandel 1732–1970. Stockholm: Allmänna Förlaget

Ljustorpsåns fiskevårdsområde
Ljustorps webbplats. Ljustorpsåns fvo. Hämtat 2007-10-22 från http://www.ljustorp.se (länken underhålls ej)

Funbo kyrkas utgifter och inkomster på 1400-talet
Dahlbäck, Göran (1991). Stockapenningar, tjärtunnor och beläten. Något om den senmedeltida sockenkyrkans ekonomi. I: Ferm, Olle (red.). Kyrka och socken i medeltidens Sverige. En samling uppsatser. Stockholm: Riksantikvarieämbetet

Narkotikarelaterad vård
Socialstyrelsens webbplats. Hämtat 2009-09-13 från http://www.sos.se/epc/pdf/narkotikarel.pdf (länken underhålls ej)

KVANTITATIV DEL 2

DTK

Svenska hushåll 1960 och 1975
Gaunt, Louise, Eriksson, Jan, Hemström, Erik, Lindquist, Margareta, Orrbeck, Kenneth & Westerberg, Ulla (1982). Bostaden, användning och utformning. Stockholm: Statens råd för byggnadsforskning 

Resultat på nationella prov i årskurs 9
Skolverket (2006). Utbildningsresultat – Riksnivå. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Del 1, 2006: Grundskola, Gymnasieskola, Komvux, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), Svenskundervisning för invandrare (Sfi). Skolverkets rapport 274. Stockholm: Skolverket. Hämtat 2007-01-02 från http://www.skolverket.se/sb/d/1231 (länken underhålls ej)

Ohälsa bland kor och hästar
Jordbruksverket (2007). Djurhälsa år 2006. Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden JO 25 SM 0701

Drunkningsolyckor
Svenska Livräddningssällskapets webbplats. Drunkningsolyckor 2004. Hämtat 2006-08-14 från http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/dokument/drunkningar2004.pdf (länken underhålls ej)

VERBAL DEL 1

LÄS

Har vi läkarbrist?
Lindé, Göran (2010). Har vi läkarbrist? Läkartidningen 2010:12

Livsformer
Slöör, Susanna (2009). Se men inte röra. Omkonst 2009-09-23. Hämtat 2010-09-24 från http://www.omkonst.com/09-livsformer.shtml (länken underhålls ej)

Miljöförändringar och evolution
Osignerad (2011). Miljöförändringar ger snabb evolution. Forskning 2011:2

Arbetslösa i rörelse
Eriksson, Lena (2009). [Rec. av Ulf Andréasson] Arbetslösa i rörelse. Organisationssträvanden och politisk kamp inom arbetslöshetsrörelsen i Sverige, 1920–34. Scandia 2009:1

MEK

Många skådespelare har nog …
Lerner, Thomas (2009). Är det ett yrke att vara känd? Dagens Nyheter 2009-03-10

Denna handbok i statskonst …
Stadin, Kekke (2004). Stånd och genus i stormaktstidens Sverige. Lund: Nordic Academic Press

Från Ammarnäs välkända potatisbacke …
Osignerad (2009). Vindelälven ett steg närmare som världsarv. ViEF, pressmeddelande. Hämtat 2009-10-20 från http://www.vindelalven.se/ide/varv.pdf (länken underhålls ej)

Ska man använda sig av …
Lovén, Hedda (2007). Från kontrollredskap till didaktiskt verktyg. Skolporten. Hämtat 2010-04-14 från http://fou.skolporten.com/art.aspx?id=a0A200000000np1&typ=art (länken underhålls ej)

Som vi kan se är det inte lätt …
Engdahl, Peter (2002). Den andliga människan i ljuset av teologin, psykologin & tolvstegsprogrammet. Edsbruk: Akademitryck

Lars Larsson, doktorand i kulturvård …
Tidholm, Po (2009). Immateriella kulturarv. Dagens Nyheter 2009-05-13

Tyranniet skulle inte kunna existera …
Englund, Peter (1996). Brev från nollpunkten. Historiska essäer. Stockholm: Atlantis

Den naturliga vägen är inte alltid …
Olofsson, Mats (2011). Viktigt möta begriplig oro för vaccinationer. Västerbottens-Kuriren 2011-10-19

Fransmännen skrev långsamt och sirligt …
Ehrenmark, Torsten (1969). När det blommar. Årets Ehrenmark. Teckningar Poul Ströyer. Stockholm: Åhlén och Åkerlund

Denne visionär såg sig snarare …
Madestrand, Bo (2010). Björn Elmbrandt: ”Stockholmskärlek. En bok om Hjalmar Mehr”. Dagens Nyheter 2010-03-13

VERBAL DEL 2  

LÄS

Lärlingstid?
Åman, Johannes (2011). Lärling: En väg som saknats. Dagens Nyheter 2011-02-25

Litteraturläsning i förskolan
Nilsson, Jan (2010). Slumpen får inte styra. Pedagogiska magasinet 2010:1

Övertid
Flemström, Stefan (2009). Kan de vägra betala övertid? Du&Jobbet 2009:3

Transport av koldioxid
Andersson, Leif (2007). Komplicerad transport av koldioxid. Miljöforskning 2007:1

MEK

För byggföretag som lämnar …
Carlsson, Pål & Lundén, Björn. (2011). Driva företag som hantverkare. Skatt, ekonomi & juridik. Andra upplagan. Näsviken: Björn Lundén Information

Det var under upplysningstiden …
Nationalencyklopedins webbplats. Geni. (art. förf. Ingemar Nilsson). Hämtat 2010-08-09 från  http://www.ne.se/lang/geni (länken underhålls ej)

I år är boktitlarna något färre …
Linder, Jens (2007). Hårda matklappar. Dagens Nyheter 2007-12-09

Enligt företagets vd är …
Emdén, Fredrik (2009). Vårda relationerna på jobbet. Dagens Nyheter 2009-05-11

Överallt i världen finns …
Larsson, Zenia (1985). Mellan gårdagen och nuet. Skrifter. Stockholm: Rabén och Sjögren

I vissa län hade nästan …
Mårdh, Per-Anders (2009). Hälften av provsvaren om klamydia kan vara fel. Dagens Nyheter 2009-05-10

Personalen på Zoo beskriver det …
Lewenhagen, Jan (2011). Isbjörnen Knut är död. Dagens Nyheter 2009-03-20

När det gäller impressionismen …
Ahnlund, Knut (1984). Den ende impressionisten. I: Carlsson, Leif (red.). Ett urval understreckare ur Svenska Dagbladet. Stockholm: Svenska Dagbladets förlag

Den nya teknikens intåg …
Fehrman, Carl (1984). Svenska Dagbladets historia. I: Carlsson, Leif (red.). Ett urval understreckare ur Svenska Dagbladet. Stockholm: Svenska Dagbladets förlag

De medeltida universiteten …
Roberts, John M (1981). Allemans världshistoria. 4: Skilda världar. Övers. Harry Bökstedt. Stockholm: LiberFörlag

Sidan uppdaterades 2020-10-13