Provpass 3 - Meningskomplettering (MEK) 2013-04-06

Provansvarig: verbal@edusci.umu.se

21. Många skådespelare har nog ett ____ drag inom sig, då de tycks vilja bli sedda och uppmärksammade och gillar att stå i rampljuset.
  A altruistiskt
  B introvert
  C ambivalent
  D exhibitionistiskt

 

22. Denna handbok i statskonst var en beskrivning av furstemakten i en stark, centraliserad stat. Den nya tidens statsöverhuvud var en person, som med statens bästa ____ skulle hävda sin och statens makt, utåt och inåt, och som inte ____ för att nå sitt mål.
  A för handen – satte sig på tvären
  B om bakfoten – hyste några betänkligheter
  C för ögonen – skydde några medel
  D på sina axlar – kom till korta

 

23. Från Ammarnäs välkända potatisbacke ner till de ____ älvsedimentsjordarna vid sammanflödet med Umeälven, bjuder Vindelälven på unika och variationsrika värden. Eftersom de värden som bevaras är av stor ____, är det betydelsefullt att de vidmakthålls och förädlas på ett ____ och strategiskt sätt för framtiden.
  A leriga – rondör – långsiktigt
  B näriga – kvalitet – miljömässigt
  C frodiga – valör – realiserbart
  D bördiga – dignitet – hållbart

 

24. Om man ska använda sig av de här nya mätinstrumenten måste de ____ ordentligt: har eleverna blivit bättre när de plötsligt får högre resultat, eller har de bara blivit mer vana att skriva prov?
  A justeras
  B utvärderas
  C balanseras
  D observeras

 

25. Som vi kan se är det inte lätt att kategorisera dessa begrepp. Därför är det en fördel om man, när man talar om andlig utveckling, inkluderar alla ____ av själslivet; psykologiska såväl som religiösa, vilka alla är utvecklingsbara och en realitet i människolivet. Börjar man sortera bort delar av det som människan består av får man snart problem. Det låter sig liksom inte ____.
  A faser – graderas
  B skikt – föreställas
  C undertoner – sorteras
  D aspekter – göras

 

26. Lars Larsson, doktorand i kulturvård, talade om kulturarvet som en låda med ett visst innehåll. Vad vi uppfattar som vårt kulturarv är ____ av vad vi lägger i lådan.
  A avhängigt
  B beslutat
  C angivet
  D omslutet

 

27. Tyranniet skulle inte kunna existera och de onda gärningarna skulle inte kunna ske om det inte fanns rader av till synes _____ människor som bistod tyranniet med sina talanger, med sitt stöd eller kanske bara med det besynnerliga men utomordentligt avgörande _____ som finns i den bortvända blicken.
  A motvilliga – motstånd
  B anständiga – samtycke
  C illvilliga – ställningstagande
  D godhjärtade – maktspel

 

28. Den naturliga vägen är inte alltid självklart den bästa. Vaccin, transplantationer och läkemedel är inte något som naturen har erbjudit på egen hand, men är numera likväl ____ inslag i sjukvården.
  A oaktade
  B oskäliga
  C omistliga
  D oklanderliga

 

29.. Fransmännen skrev långsamt och sirligt och satte ut grava och ____ accenter, feminina och plurala ändelser samt ____.
  A akuta – apostrofer
  B indirekta – paustecken
  C lätta – apokryfer
  D upphöjda – särtecken

 

30. Denne visionär såg på sig själv som en som byggde upp snarare än som en som rev ned. Han kände bara avsmak inför kritiken och inför den "småborgerliga esteticism som ____, utövad av ____ och känslotyckare, som alla har det så förbannat mycket bättre än de människor för vilka vi bygger och skapar". Med facit i hand kan man dock undra vem som ____ av att man ersatte gamla bostadskvarter i Stockholms innerstad med kontor och departementsbyggnader.
  A grasserar – dilettanter – hjälptes
  B distraherar – spekulanter – berördes
  C florerar – aspiranter – tog skada
  D intrigerar – konspiratörer – provocerades
Sidan uppdaterades 2016-05-31