PROVPASS 4 Kvantitativ del (DTK) 2013-04-06

Provansvarig: kvant@edusci.umu.se


 

29.Hur många hushåll hade en bostad med tre rum och kök 1975?

A
212 000
B
562 000
C
693 000
D
880 000

30. Hur förändrades andelen tvåpersons- respektive trepersonshushåll från 1960 till 1975?

A
Den minskade med 5 procentenheter respektive minskade med 14 procentenheter.
B
Den minskade med 4 procentenheter respektive minskade med 5 procentenheter.
C
Den ökade med 4 procentenheter respektive minskade med 5 procentenheter.
D
Den ökade med 5 procentenheter respektive ökade med 14 procentenheter.

 

31. Hur stort var antalet hushåll 1960?

A
2,2 miljoner
B
2,6 miljoner
C
3,2 miljoner
D
3,6 miljoner

32. Hur stor andel av fempersonshushållen klassades som trångbodda 1975?

A
22 procent
B
28 procent
C
34 procent
D
39 procent

 

33Hur många flickor respektive pojkar hade inte gjort delprovet Engelska, skriftlig förmåga?

A
3 139 respektive 3 817
B
3 139 respektive 4 910
C
4 142 respektive 3 817
D
4 142 respektive 4 910

34. Studera hur antalet elever som gjort de enskilda delproven i svenska respektive engelska fördelade sig procentuellt på de olika resultaten. Vilket av delproven illustreras i cirkeldiagrammet nedan?

 

A
Svenska, läsförståelse
B
Svenska, skriftlig förmåga
C
Engelska, muntlig förmåga
D
Engelska, receptiv förmåga

35. Studera skillnaden i procentenheter mellan andelen pojkar och andelen flickor som ej nått målen på de olika proven/delproven. För vilket prov/delprov var skillnaden mellan pojkar och flickor störst respektive minst?

A
Svenska, läsförståelse respektive Engelska, receptiv förmåga
B
Svenska, läsförståelse respektive Matematik
C
Svenska, skriftlig förmåga respektive Engelska, receptiv förmåga
D
Svenska, skriftlig förmåga respektive Matematik

36. För vilken besättningsstorlek gällde att skillnaden mellan förekomsten av kalvningsförlamning och acetonemi var 2 procentenheter och att skillnaden mellan förekomsten av acetonemi och förlossningshjälp var 1 procentenhet?

A
25,0–49,9
B
50,0–74,9
C
75,0–99,9
D
100,0–149,9

37.  Studera behandlingarna av kolik bland hästar i Svealand 2006. Hur stor andel av dessa behandlingar utfördes under de tre månader då antalet utförda behandlingar var som störst?

A
En tiondel
B
En femtedel
C
En fjärdedel
D
En tredjedel

38.  Studera förekomsten av nedanstående sjukdomar bland mjölkkor i besättningsstorleken 300 eller fler. Hur många fall av respektive sjukdom drabbade enligt statistiken en besättning på 350 mjölkkor den redovisade mätperioden?

 
Mastit
Övriga sjukdomar
Kvarbliven efterbörd
A
23
15
2
B
23
53
8
C
81
15
2
D
81
53
8

39. Med hur mycket minskade antalet omkomna i badolyckor från 2002 till 2005?

A
En fjärdedel
B
En tredjedel
C
Tre femtedelar
D
Tre fjärdedelar

40. Anta att den procentuella fördelningen på olyckstyper var densamma 1995 och 1996 som den var 2002. Hur många av dem som omkom respektive år omkom i så fall i badolyckor?

 
1995
1996
A
60
40
B
75
45
C
90
60
D
115
75
Sidan uppdaterades 2016-05-31