Provpass 5 - Meningskomplettering (MEK) 2013-04-06

Provansvarig: verbal@edusci.umu.se


21. För byggföretag som lämnar anbud på begäran av upphandlande myndighet är det viktigt att känna till följande: Vissa ____ som den upphandlande myndigheten anger i sitt förfrågningsunderlag måste finnas med, annars ____ anbudet utan beaktande av dess konkurrenskraft mot andra anbud.
  A krav – förringas
  B påståenden – underkänns
  C omständigheter – accepteras
  D kriterier – förkastas

 

22. Det var under upplysningstiden som begreppet geni fick den innebörd det än idag i stort sett har. Då uppstod uppfattningen att genialiteten är motsatt, men ____, till det sunda förnuftet och att det råder ett slags yin och yang-förhållande mellan dem.
  A sekundär
  B disparat
  C komplementär
  D adekvat

 

23. I år är boktitlarna något färre än året innan. Men den generella ____ är god, särskilt på svenskproducerade lite mer omfattande utgåvor. Och man kan skönja en ____ av fördjupning och soliditet. Jag tror att det är klokt; folk vill ha riktiga och ____ kokböcker.
  A kvaliteten – trend – brukbara
  B avkastningen – förväntan – påkostade
  C indelningen – släng – inbundna
  D viljan – utgivning – överskådliga

 

24. Enligt företagets vd är den nya samarbetsmodellen ett märkbart stöd, eftersom den förbättrar samtalen mellan medarbetarna. Att alla på arbetsplatsen genomgår samma utbildning ger också medarbetarna gemensamma ____, vilket underlättar diskussionerna.
  A prospekt
  B referenser
  C utlåtanden
  D förbehåll

 

25. Överallt i världen finns mitt ibland oss ____ människoplågare, krigsförbrytare och bödlar, människor som plötsligt flyter upp i ofärdstider och som behöver en speciell grogrund för att växa och verka. I ett vaket demokratiskt samhälle saknas en sådan grogrund, och dessa presumtiva människoplågare framlever här sina år i lugn och ro, kanske omedvetna om de mörka krafter som finns ____ inom dem.
  A exceptionella – förskansade
  B samvetslösa – stålsatta
  C grymma – skrinlagda
  D potentiella – förborgade

 

26. I vissa län hade nästan två tredjedelar av klamydiafallen undgått upptäckt, trots att de varit i kontakt med sjukvården och lämnat prov. Hela situationen pekar på att vi haft en ____ dålig uppfattning om smittans utbredning i Sverige. Det tog lång tid att upptäcka att det fanns en ny variant ____, och det är ännu okänt i vad mån utebliven diagnos fått ____ inverkan på de drabbades reproduktiva förmåga.
  A märkbart – inom räckhåll – förödande
  B synnerligen – i omlopp – menlig
  C förbluffande – på gång – avsedd
  D vedertagen – i antågande – nedsatt

 

27. Personalen på Zoo beskriver det som en chock när isbjörnen Knut hittades livlös i hägnet på söndagen, och stadens borgmästare såg sig ____ att göra ett uttalande.
  A tillägnad
  B påtvingad
  C föranledd
  D bemyndigad

 

28. När det gäller impressionismen har åtskilliga ____ givits, och överensstämmelsen är liten mellan stilhistorikerna. Ibland ser man termens innebörd ____ intill det meningslösa, ibland trängs den samman så starkt att knappast någon konstnär ryms innanför dess gränser.
  A tolkningar – utstakad
  B definitioner – vidgad
  C konstarter – upplöst
  D utmärkelser – förkrympt

 

29.. Den nya teknikens intåg på redaktionen väckte förundran. När den första skrivmaskinen inköptes på 1890-talet ____ den närmast ha betraktats som ____.
  A verkar – en relik
  B tenderar – en gimmick
  C tycks – en kuriositet
  D ansågs – en dyrgrip

 

30. De medeltida universiteten utbildade också administratörer, vilket ibland ____ dem speciella privilegier och gåvor från landets ledare.
  A renderade
  B anstod
  C förebådade
  D kvalificerade
Sidan uppdaterades 2016-05-31