Provansvarig: verbal@edusci.umu.se

21. Uppsvinget för vinylskivan sammanfaller med en kraftig ökning av både fildelning och
legal, digital musikförsäljning. Och kanske är vinyltrenden delvis ____ den digitala trenden.
  A en stegring av
  B ett bevis på
  C en anledning till
  D en motreaktion på

 

22. Stora delar av världens befolkning är analfabeter och ____ en skriftlig berättartradition. Romankonsten är ju en relativ nymodighet jämfört med det ____ berättandet och musiken.
  A avvarar – traderade
  B saknar – muntliga
  C förmedlar – traditionella
  D behöver – uråldriga

 

23. Åse Hanssons studie visar att detta är en alltför komplex och ____ fråga för att ____
till att gälla katederundervisning eller elevcentrerad undervisning. Både lärarens och
elevens ____ i lärprocessen är av avgörande betydelse för en framgångsrik undervisning.
  A flerdimensionell – reduceras – engagemang
  B sammansatt – förändras – deltagande
  C elementär – förminskas – tillvaro
  D komplicerad – hänföras – kunskaper

 

24. Såbädden bereds genom utjämning och ____ av plöjd mark med harv, eller genom
fräsning till lämpligt sådjup.
  A gödsling
  B luckring
  C odling
  D röjning

 

25. Det enda sättet för mig som barn att kunna bryta in i samtal var att säga något kul.
Det började med att jag en gång oavsiktligt sade något ____ som fick samtalet att
tystna. Från den stunden insåg jag att skämt gav mig ____ de vuxnas konversation.
  A spontant – förtroende för
  B ironiskt – inblick i
  C dråpligt – tillträde till
  D lakoniskt – övertag över

 

26. Tillgången på bioråvara är begränsad. Därför måste den ____ på bästa möjliga sätt. Att i energikrävande processer göra etanol av spannmål är inte ____ hållbart. Nya studier visar att sådant bränsle överhuvudtaget inte ger några minskningar av växthusgaser jämfört med bensin, utan i vissa fall till och med ökar ____.
  A framställas – biologiskt – förbrukningen
  B användas – långsiktigt – utsläppen
  C förädlas – ekonomiskt – effekten
  D återvinnas – miljömässigt – uttaget

 

27. Kemisk intolerans innebär att man får kraftiga symptom av vardagliga lukter som
andra inte reagerar på. ____ liknar astma och allergi, men de kemiskt intoleranta ____ inte med ökad histaminfrisättning.
  A Diagnosen – utsöndras
  B Förloppet – hotas
  C Symptomen – insjuknar
  D Åkomman – reagerar

 

28. Äntligen stod prästen i predikstolen. Församlingens huvuden lyftes. Så, där var han
ändå! Det skulle inte bli ____ denna söndagen såsom den förra och många söndagar
förut.
  A knäfall
  B skyfall
  C mässfall
  D syndafall

 

29. Sjukgymnasterna hade hög status, jämförbar med läkarnas. Under 1800-talet var sjukgymnastik en statligt ____ vetenskap, ett "läkemedel" som ansågs ha stor ____: såväl tuberkulos som gonorré angreps med sjukgymnastik.
  A censurerad – verkan
  B verifierad – utbredning
  C oberoende – frihet
  D sanktionerad – räckvidd

 

30. De stycken som beskriver äventyren på land är rätt monotona och ibland närmast
pojkboksartade, medan skildringen av naturen och särskilt havet faktiskt ____ en litterär talang.
  A röjer
  B anar
  C hyllar
  D formar
Sidan uppdaterades 2016-05-31