Provansvarig: verbal@edusci.umu.se

21. Ett exempel på sådan forskning är en svensk studie där unga kvinnors och mäns
föräldraidentifikation och yrkesval följts över flera decennier och bland annat ____ till
politiska förändringar i omvärlden.
  A resignerats
  B refererats
  C relaterats
  D reformerats

 

22. Till presskonferensen kommer hon försenad och jetlaggad, men ____ och professionell. När vi sedan träffas i ett så ____ som på stolarna tomt, vitmålat rum säger hon generat att hon inte vet om hon har varit i Sverige förut.
  A skärpt – där
  B seriös – gott
  C artig – när
  D stel – ovanligt

 

23. Det är känt att ____ fler länder som skaffar sig massförstörelsevapen, desto större är
risken att något går snett. Det finns flera tänkbara ____ som förr eller senare riskerar
att göra sig påminda, såsom missförstånd, statskupper, terrorism och brist på ____.
  A ju – faktorer – omdöme
  B desto – möjligheter – resurser
  C när – problem – förnuft
  D ifall – scenarier – kunskap

 

24. Som elvaåring gjorde jag ett allvarligt försök att åstadkomma moralisk och ____ uppväckelse i mitt förslappade och sekulariserade grannskap. Påsken närmade sig och jag upprördes mycket över att ingen verkade ____ påskens egentliga budskap en tanke.
  A religiös – ägna
  B profan – skänka
  C andlig – delge
  D politisk – hedra

 

25. Stephen Jay Goulds resonemang mynnar i ett kraftfullt avvisande av all ____, av alla
påståenden om att utvecklingen och historien bara kan ta en väg och finna ett mål.
  A determinism
  B nihilism
  C idealism
  D elitism

 

26. Statskuppen i juni 2009 var viktig eftersom det var första gången på många år som en statschef ____ av militär i Latinamerika. Demokratin har förvisso förankrats i regionen det senaste decenniet, men kuppen blottlade hur ____ denna utveckling är och att det finns kvar en spänning mellan demokratiförespråkare och representanter för gamla tiders ____ oligarkier.
  A störtades – skör – koloniala
  B tillsattes – långsam – pluralistiska
  C undanröjdes – stark – matriarkala
  D erkändes – viktig – parlamentariska

 

27. Bourdieus inträngande teoretiska diskussioner angående denna fråga löper genom
hela boken ____ med de ____ undersökningarna.
  A växelvis – implicita
  B kontrasterande – primära
  C tillsammans – disponibla
  D parallellt – empiriska

 

28. Många av våra fjällväxter löser detta problem genom att fortplanta sig ____, genom
groddknoppar, utlöpare eller sidoskott.
  A geologiskt
  B homogent
  C sporadiskt
  D vegetativt

 

29. Utbudet av högre utbildning och övriga kompetensinsatser behöver stimuleras i
Vindelälvdalen för att skapa stärkta förutsättningar, ____ och innovationer för det
småskaliga näringslivets utveckling och i utbudet av samhällsservice. Detta ger i sin
tur förutsättningar för ____ på så sätt att ortens invånare väljer att inte flytta därifrån
eller att människor utifrån ser möjligheter att bosätta sig i området.
  A sysselsättning – minskad arbetslöshet
  B kunskap – ökat medborgarinflytande
  C utbyggnad – minskad utlokalisering
  D nytänkande – ökat befolkningsunderlag

 

30. Det är precis detta fenomen som ligger bakom alla de motionsgrupper som under
senare år bildats för ____ som haft hjärtinfarkt.
  A respondenter
  B konvalescenter
  C anförvanter
  D simulanter
Sidan uppdaterades 2016-05-31