I denna kurs ligger fokus på predikan utifrån nytestamentliga texter. Exegetiska verktyg och hermeneutiska insikter tillämpas i såväl analys av predikan som i praktiskt arbete med dess innehåll och utformning. I kursen behandlas olika möjligheter för predikan att använda sig av en antik texts historiska, litterära, retoriska, estetiska och teologiska resurser för att uppnå samtidsrelevans. Predikans möjlighet att genom texttolkning kombinera undervisning med existentiell reflektion diskuteras. Särskild tonvikt läggs vid de diskrepanser som uppstår i mötet mellan textens världsbild och värderingar och predikans nutida kontext. Etiskt problematiska texter belyses och predikantens ansvar för tolkning och tillämpning uppmärksammas.