Kompletteringsutbildningen till apotekare syftar till att ge de som har en utländsk examen från länder utanför EU/EES/Schweiz motsvarande en femårig högskoleexamen möjlighet att via Socialstyrelsen erhålla svensk legitimation som apotekare. I den kompletterande utbildningen står den svenska apotekarens yrkesområde i fokus.

Kurspaketets uppläggning

Kurser ingående i kompletteringsutbildning för apotekare, 100 högskolepoäng för de studenter som påbörjar sin utbildning vårterminen 2020. Kurspaketet ges på helfart, dagtid som ordinarie utbildning.

Termin 1: Språkintroduktion till akademiska studier, SVA101, 30 hp.
Termin 2: Kompletterande farmakologi och farmakoterapi i Sverige, AKU130, 30 hp.
Termin 3: Läkemedel i det svenska samhället: teori och praktik med farmaceutiska författningar, AKU240, 40 hp.

Kursen Språkintroduktion till akademiska studier, SVA101, består av en fördjupad svenskkurs med inriktning mot farmaci i en svensk kontext. Detta ger studenterna en möjlighet till fördjupning inom svenska språket som brukas inom farmacin.

Kursen Kompletterande farmakologi och farmakoterapi i Sverige (AKU130) syftar till att uppdatara studenternas befintliga kunskaper och färdigheter inom farmakologi, sjukdomslära, farmakoterapi, kinetik, kommunikation m.m. samt sätta dessa i ett svenskt perspektiv.

Läkemedel i det svenska samhället: teori och praktik med farmaceutiska författningar, AKU240 ger studenterna djupare insikt i svenska författningar och förmåga att tillämpa dessa samt praktisk färdighetsträning på ett svenskt apotek.

Inplaceringstest
Innan utbildningen påbörjas genomgår alla antagna ett inplaceringstest i svenska. Testet genomförs i Göteborg och liknar det sk Tisus-testet till utformning. Du som genom testet uppvisar att du har språkliga kunskaper motsvarande denna nivå kommer att ges möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av den första terminen och kan i så fall påbörja Kompletterings-utbildningen på höstterminen 2020. Du kommer därmed att få en kortare studietid.

Undervisning

Den pedagogiska grundsynen är att träna studenten i ett självständigt arbetssätt. Pedagogiken har inslag av såväl föreläsningar, seminarier, gruppvisa möten samt praktik på öppenvårdsapotek.

Vissa undervisningsmoment/kurser kan samläsas med studenter på receptarie- och/eller apotekarprogrammet.

I vissa fall kan obligatoriska moment komma att ges på engelska.

Intyg efter avslutad kurspaket

Den som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i kompletteringsutbildning för apotekare, 100 högskolepoäng, får efter ansökan bevis över godkänt kurspaket. Intyget används för ansökan till Socialstyrelsen om legitimation som apotekare.