Kompletteringsutbildningen till apotekare syftar till att ge de som har en utländsk examen motsvarande en femårig högskoleexamen möjlighet att via Socialstyrelsen erhålla svensk legitimation som apotekare. I den kompletterande utbildningen står den svenska apotekarens yrkesområde i fokus.

Kurspaketets uppläggning
Kurser ingående i kompletteringsutbildning för apotekare, 70 högskolepoäng för de studenter som påbörjar sin utbildning höstterminen 2017. Kurspaketet ges som campusutbildning på helfart, dagtid som ordinarie utbildning.

  • Kompletterande farmakologi och farmakoterapi i Sverige, AKU130, 30 hp, termin 1.
  • Läkemedel i det svenska samhället: teori och praktik med farmaceutiska författningar, AKU240, 40 hp, termin 2.

I vissa fall kan obligatoriska moment komma att ges på engelska.

Kursen "Kompletterande farmakologi och farmakoterapi i Sverige" (AKU130) syftar till att uppdatera studenternas befintliga kunskaper och färdigheter inom farmakologi, sjukdomslära, farmakoterapi, kinetik, kommunikation m.m. samt sätta dessa i ett svenskt perspektiv.
Kursen "Läkemedel i det svenska samhället: teori och praktik med farmaceutiska författningar" (AKU240) ger studenterna djupare insikt i svenska författningar och förmåga att tillämpa dessa samt praktisk färdighetsträning på ett svenskt apotek.

Undervisning
Den pedagogiska grundsynen är att träna studenten i ett självständigt arbetssätt. Pedagogiken har inslag av såväl föreläsningar, seminarier samt gruppvisa möten.
Vissa undervisningsmoment/kurser kan samläsas med studenter på apotekarprogrammet.

Intyg efter avslutad utbildning
Den som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i kompletteringsutbildning för apotekare, 70 högskolepoäng, får efter ansökan bevis över godkänt kurspaket. Intyget används för ansökan till Socialstyrelsen om legitimation som apotekare.