<p>Denna kurs ger en introduktion till hur barn och ungdomar tillägnar sig och utvecklar uttrycksformer som går över olika kulturgränser såsom tal, sång, bild, berättelser, teckensystem, dikter, gester, lek, spel och dans, men även humor och känsloyttringar. Du får inblick i hur dessa uttryck kan anta olika former i olika kulturer och vilka missförstånd och barriärer som kan uppstå av att folk möts över kulturgränser. Pragmatik och teorier om kreolisering (blandning av kulturer, levnadssätt och språk) diskuteras och olika uttrycksformer analyseras ur ett kreoliseringsperspektiv. Du får även en introduktion till studier av globaliserad elektronisk mediekultur (exempelvis digitala medier, sociala media) inbegripet populärkultur, liksom hur du kan arbeta med  tvärkulturella uttrycksformer på ett konstruktivt sätt i en pedagogisk kontext.</p>