Alfataxonomi är den disciplin inom biologi som behandlar avgränsning, namngivning och beskrivning av organismer. På så sätt bildar den grund för utförandet av systematiska studier om vår biologiska mångfald på alla nivåer från cell till ekosystem. Kursen omfattar teori, praktiska övningar och ett avslutande projektarbete där alfataxonomiska kunskaper används.

Denteoretiska delen av kursen under de två första veckorna ges på distans.Projektarbetet och tentamen under den tredje veckan görs lokalt vid det universitetdär man är antagen till kursen eller masterprogrammet i biodiversitet ochsystematik. För ytterligare information, se http://nabismaster.org/.