Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om den ekonomiska historien, med fokus på arbetslivets och arbetsorganisationens skiftande former. Industrialiseringens omvandlingskraft tas som utgångspunkt, men såväl dess förhistoria som utvecklingen i avancerade industrialiserade samhällen och välfärdsstatsutveckling kommer att beröras.

Viktiga ekonomisk-historiska forskningsområden som debatten om levnadsstandarsutveckling, fördelningsfrågor, genusarbetsdelning, tvångsarbete och
slaveri samt migration kommer att belysas.