Kursen ger fördjupad orientering och kunskaper om etnografiskt fältarbete, kvalitativa intervjuer och självbiografiskt berättande. I kursmomenten ingår tillämpning och färdighetsträning som inbegriper planering, genomförande och tolkning. Särskilt fördjupning ägnas analyser av teoretisk och metodiskt tolkningssammanhang. Kursdeltagarna tränas i ett reflexivt betraktelsesätt med betoning på skilda sociala och tidsmässiga kontexter samt förmåga att bedöma etiska aspekter. Kursen är förberedande inför magister- och/eller masterexamen i etnologi. Kursen kan även ingå som valfri kurs inom ramen för magister- respektive masterexamen med annat huvudämne.