Kursen Modern europeisk integration 2 är en fördjupning av kursen Modern europeisk integration 1 som ges på termin 1 på Europaprogrammet. Inom ramen för denna kurs fördjupas och problematiseras ett antal teman som rör föreställningar och politiska beslut om europeisk integration. De teman som behandlas är aktuella och uppmärksammas i både samhällelig och vetenskaplig debatt. Kursen har en tyngdpunkt på seminarier och stor vikt läggs på studenternas eget skrivande och att träna förmåga att presentera och diskutera egna och andras texter. Särskild tonvikt läggs vid att studenterna skall författa en längre essä, där viss valfrihet att välja ämne ges. Kursen omfattar även ett speciellt utformat förhandlingsspel. Detta syftar till att illustrera hur en viss form av integration sker genom beslut som är resultat av mellan- och överstatliga förhandlingar inom ramen för den Europeiska Unionen.