Den offentliga sektorn är en komplex och spännande arbetsplats. Som framtida professionell tjänsteman i offentlig tjänst behöver du kunna se förvaltningen ur ett flervetenskapligt perspektiv för att förstå din roll. I kursen problematiseras därför förvaltningens roll som ett politiskt, ekonomiskt och lagstyrt system med teorier hämtade från statsvetenskap, organisationsteori, företagsekonomi, och juridik.
Kursen omfattar tre delvis integrerade delkurser. I delkurs 1 (Politik och juridik) behandlas förvaltningens roll i det svenska statsskicket med särskilt fokus på demokratiska och institutionella aspekter. Den svenska konstitutionen och förvaltningsmodellen presenteras i ett komparativt perspektiv. Förvaltningsrätt och regler för offentlighetsprincipen introduceras. Relationen mellan den demokratiskt valda politiska makten och förvaltningen problematiseras och betydelsen av etik, makt, mångfald, kön och likabehandling lyfts fram.

I delkurs 2 (Organisation) lär du dig perspektiv och begrepp som kan användas för att diskutera och analysera offentliga organisationer. Klassiska teorier om byråkrati och administration lyfts fram, liksom moderna utvecklingstrender som New Public Management och hållbar utveckling. Centrala organisationsteoretiska teman presenteras, som till exempel struktur, kultur, identitet, ledarskap, makt och strategi.

Delkurs 3 (Förvaltningsekonomi) behandlar hur ekonomi används som styrinstrument i förvaltningen. Du ges praktiska färdigheter och teoretiska förhållningssätt kring finansiell redovisning och ekonomistyrning. Ekonomistyrning problematiseras som resultat av politiska och organisatoriska val. Olika ekonomistyrningsinstrument presenteras, särskilt hur budgetrapporter produceras och används. Grundläggande ekonomiska begrepp och metoder för finansiell redovisning introduceras för att möjliggöra en förståelse för hur finansiella rapporter produceras och används.