Studieobjektet i denna kurs är policyproblem och policyer, dvs. samhälleliga problem och deras lösningar. De frågor som står i centrum är hur policyproblem kan förstås, hur policyer designas samt hur policyers genomförande och resultat kan studeras. Dessa frågor diskuteras med utgångspunkt i litteratur om policyanalys, implementering och utvärdering.