En praktisk och teoretisk kurs om ljusets gestaltaltande möjligheter. Kursen ska ge dig ett eget förhållningssätt till ljus och ljusdesign genom att du genomför ett ljusprojekt på egen hand. Det egna experimenterandet och sökandet efter arbetsmetoder och uttrycksformer står i fokus för det praktiska arbetet under kursens gång. Kursen tar även upp elsäkerhet, hälsoaspekter samt tekniska förutsättningar som är nödvändiga för att säkert kunna arbeta med ljus och elektricitet.

Du examineras genom muntliga diskussioner vid seminarier, praktiska övningar och laborationer samt en presentation av ditt individuella ljusprojekt.

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, workshoppar och handledning, både individuellt och i grupp. Kursen ges på svenska.