<p><strong>Fotografi&nbsp;som teknik och f&ouml;rh&aring;llningss&auml;tt bidrar till att skapa och tolka verkligheten och anv&auml;nds f&ouml;r att granska och reproducera f&ouml;rest&auml;llningar om bland annat m&auml;nniskan, naturen och samh&auml;llet. Kandidatprogrammet i fotografi kombinerar praktik och teori f&ouml;r att skapa en milj&ouml; d&auml;r olika s&auml;tt att arbeta med fotografi unders&ouml;ks och pr&ouml;vas och dess gestaltande och kommunikativa aspekter diskuteras, kritiseras och utvecklas.</strong></p> <p>Inom kandidatprogrammet i fotografi l&auml;r du dig att problematisera centrala fr&aring;gor om verklighet, representation, identitet, minne och historia ur s&aring;v&auml;l fotografers som betraktares perspektiv.</p> <p>Genom hela utbildningen har du ett fokus p&aring; det egna bildskapandet. I gemensamma gruppdiskussioner och i individuella m&ouml;ten med l&auml;rare f&aring;r du utveckla ditt fotografiska arbete, diskutera projekt och kreativa processer och d&auml;rigenom definiera och f&ouml;rst&aring; hur ditt praktiska arbete f&ouml;rh&aring;ller sig till en historisk och teoretisk kontext.</p> <p>Akademin Valand &auml;r en del av den konstn&auml;rliga fakulteten vid G&ouml;teborgs universitet. Det &auml;r den enda fotografiska utbildningen i Norden som erbjuder en komplett utbildningsmilj&ouml; fr&aring;n kandidatprogram till forskning. Skolans studenter har tillg&aring;ng till verkst&auml;der som fotostudio, svartvit- och f&auml;rglabb, framkallning av f&auml;rgfilm, digitala arbetsstationer med bland annat negativscanning och storformatskrivare, en tryckpress samt ett brett utbud av fotografisk utrustning som kan l&aring;nas.</p> <h2>Inneh&aring;ll</h2> <p>Utbildningen &auml;r p&aring; grundniv&aring; och studierna bedrivs p&aring; heltid. Undervisningen &auml;r till stora delar projekt- och problembaserad; studierna &auml;r uppdelade i kurser som l&ouml;per &ouml;ver en termin d&auml;r praktik och teori varvas genom olika moment: gruppkritik, f&ouml;rel&auml;sningar, seminarier, kursmoment som handlar om specifika metoder inom till exempel bok- eller utst&auml;llningsproduktion, studiebes&ouml;k och g&auml;stf&ouml;rel&auml;sare samt individuell handledning. Utbildningen avslutas med ett sj&auml;lvst&auml;ndigt projektarbete d&auml;r en skriftlig del ing&aring;r. En stor del av kurslitteraturen &auml;r p&aring; engelska. Examinationen &auml;r b&aring;de muntlig och skriftlig.</p> <p>Fotografi utg&ouml;r en av fyra enheter p&aring; Akademin Valand tillsammans med fri konst, film och litter&auml;r gestaltning. Vi arbetar i en dynamisk&nbsp;tv&auml;rkonstn&auml;rlig milj&ouml; d&auml;r vi utvecklar v&aring;ra &auml;mnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och &ouml;ppnar f&ouml;r nya konstn&auml;rliga forskningsf&auml;lt.&nbsp;Genom valbara kurser har du som student m&ouml;jlighet att delta i kurser inom de andra &auml;mnena.</p> <p>Under programmets f&ouml;rsta &aring;r l&auml;ggs grundkunskaper i fotohistoria och fototeori samt i praktiska fotografiska analoga och digitala processer. Vi fokuserar p&aring; process, metod och utveckling i samband med en v&auml;xande visuell f&ouml;rst&aring;else av bild och kontext. Genom f&ouml;rel&auml;sningar och seminarier utvecklar du dina kunskaper om fotografins historia, samt &ouml;var dig i att kritiskt granska vinklar och perspektiv ifr&aring;n vilka historieskrivningar och teoribildningar har skrivits. Du tr&auml;nas i att leta material, l&auml;sa och skriva.&nbsp;Genom workshops f&aring;r du pr&ouml;va ljuss&auml;ttning i studion, kamerateknik genom ett flertal olika kameramodeller, analogt svartvitt och f&auml;rgbildfl&ouml;de samt digitala verktyg. Du jobbar gestaltande inom specifika teman som utg&aring;r ifr&aring;n fr&aring;gest&auml;llningar i debatten om fotografi som medium.</p> <p>Under det andra &aring;ret l&auml;r du dig att p&aring; olika s&auml;tt att kommunicera med fotografiska bilder och presentationsformer som till exempel publikationer och utst&auml;llningar. Du &ouml;var dig p&aring; att kommunicera till en publik och gestaltar ett arbete inom en given tidsram f&ouml;r ett specifikt &auml;ndam&aring;l. Inom teorin f&ouml;rdjupar du dina kunskaper och f&ouml;rm&aring;ga att analysera texter samt &ouml;var dig inf&ouml;r kommande ess&auml;skrivning.</p> <p>Under tredje &aring;ret arbetar du p&aring; ditt examensarbete: en ess&auml; och ett st&ouml;rre sj&auml;lvst&auml;ndigt gestaltande arbete. Parallellt har du en kurs i arbetslivsorientering som f&ouml;rbereder dig inf&ouml;r arbetslivet.</p>