<p><strong>Kandidatprogrammet i litter&auml;r gestaltning v&auml;nder sig till dig som vill arbeta med litteratur och f&aring; en bred utbildning p&aring; konstn&auml;rlig grund. Utbildningen ger goda m&ouml;jligheter till att tr&auml;na p&aring; att skriva, l&auml;sa och t&auml;nka kring litteratur som skrivs och l&auml;ses idag: vad den &auml;r, vad den kan vara, hur den kan f&ouml;rst&aring;s och hur den kan f&ouml;r&auml;ndras.</strong></p><p>Att arbeta med litteratur inneb&auml;r ofta att &auml;gna sig &aring;t flera verksamheter: att skriva inom olika genrer, att &ouml;vers&auml;tta, att redigera andras texter, att arbeta med litteraturkritik och ess&auml;er, att driva tidskrifter och f&ouml;rlag och att ordna eller delta i offentliga samtal. Kandidatprogrammet i litter&auml;r gestaltning tar upp alla dessa aspekter och ger en gedigen grund f&ouml;r dig som vill verka inom litteraturen. En viktig utg&aring;ngspunkt f&ouml;r utbildningen &auml;r att du som g&aring;r den ska f&aring; verktyg f&ouml;r att kunna verka i en samtida litter&auml;r offentlighet och ges m&ouml;jlighet att ompr&ouml;va de sammanhang d&auml;r litteraturen finns och skapas. Vem skriver och f&ouml;r vem skrivs det? Vilka r&ouml;ster h&ouml;rs och vilka h&ouml;rs inte? Hur fungerar den samtida litter&auml;ra offentligheten och vad &auml;r det som saknas d&auml;r? Vilka villkor beh&ouml;ver f&ouml;r&auml;ndras och hur kan det arbetet se ut?</p><h2>Om utbildningen</h2><p>P&aring; utbildningarna i litter&auml;r gestaltning m&ouml;ts skrivande och l&auml;sande personer f&ouml;r att samtala om sina egna och andras texter och f&ouml;r att tillsammans t&auml;nka &ouml;ver fr&aring;gor som r&ouml;r litteraturens f&ouml;rh&aring;llande till dess omv&auml;rld. Masterutbildningen &auml;r sedan l&auml;nge en viktig plats f&ouml;r skandinaviska f&ouml;rfattare i b&ouml;rjan av sitt skrivande och numera finns &auml;ven&nbsp;utbildning i&nbsp;litter&auml;r &ouml;vers&auml;ttning.</p><p>&Auml;mnet litter&auml;r gestaltning arbetar utifr&aring;n en folkbildningstradition d&auml;r kunskap &auml;r n&aring;got som skapas tillsammans. Stor vikt l&auml;ggs vid en pedagogik som m&ouml;jligg&ouml;r ett klassrum d&auml;r alla hj&auml;lper varandra. Samtidigt &auml;r litter&auml;r gestaltning en konstn&auml;rlig utbildning med utrymme f&ouml;r studenternas egna skapande.</p><h2>Inneh&aring;ll</h2><p>Under utbildningen kombineras praktiska och teoretiska inslag. Skrivuppgifter och projektarbeten knyts till specifika fr&aring;gest&auml;llningar som kan r&ouml;ra alltifr&aring;n r&ouml;stens funktion i dramatik och poesi, till skrivandets och l&auml;sandets roll i samh&auml;llet eller typografins betydelse f&ouml;r en text.</p><p>Som student anv&auml;nder du skrivandet som reflekterande verktyg f&ouml;r att utforska olika genrer, &ouml;vers&auml;tta och arbeta redaktionellt med texter, planera litter&auml;ra h&auml;ndelser av olika slag och s&auml;tta litteratur i relation till skilda kontexter. I anslutning till dessa uppgifter kommer du att f&aring; l&auml;sa sk&ouml;nlitteratur och teoretiska texter, som fungerar b&aring;de som exempel och f&ouml;rdjupningar.</p><p>Stor vikt l&auml;ggs vid kollektiva processer. Att l&ouml;sa uppgifter i grupp tillsammans med dina kurskamrater &auml;r ett ofta &aring;terkommande inslag. Under arbetsveckan &auml;gnar du tv&aring; dagar &aring;t sj&auml;lvst&auml;ndigt l&auml;sande och skrivande. Resten av tiden sker undervisningen i form av l&auml;rarledda seminarier, f&ouml;rel&auml;sningar och m&ouml;ten med g&auml;ster verksamma p&aring; det litter&auml;ra f&auml;ltet. Som student f&ouml;rv&auml;ntas du n&auml;rvara och aktivt delta i alla schemalagda aktiviteter.&nbsp;Under utbildningens sista termin kommer du att tillsammans med &ouml;vriga studenter genomf&ouml;ra ett l&auml;ngre och mer sj&auml;lvst&auml;ndigt konstn&auml;rligt projektarbete. Det kan exempelvis handla om att skapa ett tidskriftsnummer eller en serie samtal om litter&auml;ra fr&aring;gor, en mindre litteraturfestival eller en skriftserie.&nbsp;Utbildningen skiljer sig fr&aring;n traditionell litteraturvetenskap genom att dess t&auml;nkande utg&aring;r fr&aring;n konstn&auml;rliga praktiker snarare &auml;n fr&aring;n teori och genom ett tydligt fokus p&aring; litteraturen s&aring; som den skrivs och l&auml;ses idag. Utbildningen kr&auml;ver ocks&aring; att du &auml;r intresserad av&nbsp;att l&auml;sa kurskamraters texter med engagerad blick, utmana dig sj&auml;lv och din estetik, ta risker i&nbsp;text och tanke och aktivt delta i f&ouml;rdjupande&nbsp;textsamtal.</p><p>De undervisande l&auml;rarna har stor erfarenhet av att arbeta konstn&auml;rligt med litteratur i olika roller. De kan vara f&ouml;rfattare, &ouml;vers&auml;ttare, redakt&ouml;rer eller p&aring; annat s&auml;tt verksamma inom den litter&auml;ra offentligheten.</p>