Kandidatprogrammet i litterär gestaltning vänder sig till dig som vill arbeta med litteratur och få en bred utbildning på konstnärlig grund. Utbildningen ger goda möjligheter till att träna på att skriva, läsa och tänka kring litteratur som skrivs och läses idag: vad den är, vad den kan vara, hur den kan förstås och hur den kan förändras.

Att arbeta med litteratur innebär ofta att ägna sig åt flera verksamheter: att skriva inom olika genrer, att översätta, att redigera andras texter, att arbeta med litteraturkritik och essäer, att driva tidskrifter och förlag och att ordna eller delta i offentliga samtal. Kandidatprogrammet i litterär gestaltning tar upp alla dessa aspekter och ger en gedigen grund för dig som vill verka inom litteraturen. En viktig utgångspunkt för utbildningen är att du som går den ska få verktyg för att kunna verka i en samtida litterär offentlighet och ges möjlighet att ompröva de sammanhang där litteraturen finns och skapas. Vem skriver och för vem skrivs det? Vilka röster hörs och vilka hörs inte? Hur fungerar den samtida litterära offentligheten och vad är det som saknas där? Vilka villkor behöver förändras och hur kan det arbetet se ut?

Om utbildningen

På utbildningarna i litterär gestaltning möts skrivande och läsande personer för att samtala om sina egna och andras texter och för att tillsammans tänka över frågor som rör litteraturens förhållande till dess omvärld. Masterutbildningen är sedan länge en viktig plats för skandinaviska författare i början av sitt skrivande och numera finns även utbildning i litterär översättning.

Ämnet litterär gestaltning arbetar utifrån en folkbildningstradition där kunskap är något som skapas tillsammans. Stor vikt läggs vid en pedagogik som möjliggör ett klassrum där alla hjälper varandra. Samtidigt är litterär gestaltning en konstnärlig utbildning med utrymme för studenternas egna skapande.

Innehåll

Under utbildningen kombineras praktiska och teoretiska inslag. Skrivuppgifter och projektarbeten knyts till specifika frågeställningar som kan röra alltifrån röstens funktion i dramatik och poesi, till skrivandets och läsandets roll i samhället eller typografins betydelse för en text.

Som student använder du skrivandet som reflekterande verktyg för att utforska olika genrer, översätta och arbeta redaktionellt med texter, planera litterära händelser av olika slag och sätta litteratur i relation till skilda kontexter. I anslutning till dessa uppgifter kommer du att få läsa skönlitteratur och teoretiska texter, som fungerar både som exempel och fördjupningar.

Stor vikt läggs vid kollektiva processer. Att lösa uppgifter i grupp tillsammans med dina kurskamrater är ett ofta återkommande inslag. Under arbetsveckan ägnar du två dagar åt självständigt läsande och skrivande. Resten av tiden sker undervisningen i form av lärarledda seminarier, föreläsningar och möten med gäster verksamma på det litterära fältet. Som student förväntas du närvara och aktivt delta i alla schemalagda aktiviteter. Under utbildningens sista termin kommer du att tillsammans med övriga studenter genomföra ett längre och mer självständigt konstnärligt projektarbete. Det kan exempelvis handla om att skapa ett tidskriftsnummer eller en serie samtal om litterära frågor, en mindre litteraturfestival eller en skriftserie. Utbildningen skiljer sig från traditionell litteraturvetenskap genom att dess tänkande utgår från konstnärliga praktiker snarare än från teori och genom ett tydligt fokus på litteraturen så som den skrivs och läses idag. Utbildningen kräver också att du är intresserad av att läsa kurskamraters texter med engagerad blick, utmana dig själv och din estetik, ta risker i text och tanke och aktivt delta i fördjupande textsamtal.

De undervisande lärarna har stor erfarenhet av att arbeta konstnärligt med litteratur i olika roller. De kan vara författare, översättare, redaktörer eller på annat sätt verksamma inom den litterära offentligheten.