Masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand är en internationell utbildning med konstnärlig profil. Det vänder sig till dig som vill fördjupa din fotografiska verksamhet, både praktiskt och teoretiskt. Fokus ligger på den fotografiska bildens möjligheter att undersöka och gestalta samtidens estetiska, filosofiska och politiska frågor. I en kritisk och generös dialog med lärare och medstudenter får du möjlighet att utveckla din visuella förståelse och ditt eget skapande.

Föreställ dig en värld utan fotografi. Det är lika omöjligt som att tänka bort bokstäver och ord. Den fotografiska bilden med dess förmåga att kommunicera, dokumentera och berätta, ligger till grund för det två-åriga masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand.

Kärnan i programmet är studenternas enskilda projektarbeten. Genom gruppdiskussioner och individuella möten med lärare och andra professionella aktörer, utvecklar du din egen praktik och dina tekniska färdigheter samt fördjupar förståelsen för fotografins olika sociala och konstnärliga sammanhang. Dessa kunskaper kommer att hjälpa dig att formulera ett personligt förhållningssätt till din praktik och sätta in ditt eget arbete i ett såväl historiskt som samtida perspektiv. Programmet har en levande och väl etablerad kontakt med det professionella konstfältet och i undervisningen möter du fotografer, konstnärer, curatorer, kritiker och forskare som är verksamma både nationellt och internationellt.

Akademin Valand har en utvecklad teknisk miljö med analoga labb, studios, projektrum, digitala verkstäder och utrustningsutlåning.

Innehåll

Utbildningen består av delkurser med olika omfattning och inriktningar. Kurserna hakar i varandra och strukturen mellan praktiskt skapande och teoretisk reflektion skapar ett helhetsperspektiv på ämnet. Teorikurserna bygger på gemensamma diskussioner och tolkningar av texterna som ingår i kursplanen, men också hur de teoretiska perspektiven tillämpas i olika fotografers arbeten. Urvalet av kurslitteratur ger dig både en fördjupad kunskap om fototeoretiska nyckeltexter och en orientering i aktuella frågeställningar om fotografi, konst och visuell kultur.

En stor del av utbildningen sker inom ramen för kurserna Fotografi – individuellt arbete I-III, där huvudmomentet är det egna gestaltande arbetet och reflektioner kring detta. Undervisningsformen är individuell handledning varvat med det kritiska gruppsamtalet samt en del föreläsningar. Som student förväntas du kunna ta ansvar för planeringen av det egna arbetet, både vad gäller det konstnärligt praktiska och det teoretiska.
Inom kurserna Masteressä I och II skriver du en essä som ska vara av en undersökande och problematiserande karaktär, behandla ett relevant ämne och uppfylla kraven på en vetenskaplig text med avseende på notapparat och litteraturförteckning. Även här sker undervisningen i form av individuell handledning och det kritiska gruppsamtalet, men också i textseminarier.

Ett av utbildningens syften är att förbereda dig för att verka inom konst- och fotografifältet på ett medvetet och strategiskt sätt. Detta sker särskilt i delkursen Professional Development. där innehållet är nära kopplat till de examinerande momenten i de andra delkurserna. Examinationsformerna kan ta sig olika uttryck men sker för det mesta publikt.

Fotografi  utgör en av fyra ämnen på Akademin Valand där även fri konst, film och litterär gestaltning ingår. Här arbetar vi i en dynamisk och tvärkonstnärlig miljö där vi utvecklar våra ämnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält. Under det första läsåret anordnar institutionen ett antal valbara kurser inom olika områden. I de valbara kurserna möts studenter från institutionens olika masterprogram. Exempelvis har ”Introduktion till pedagogik i konstnärliga utbildningar”, ”Essäfilm” och ”Artist Book” givits tidigare.

Masterprogrammet i fotografi är internationellt och all undervisning sker på engelska. Eftersom flera av lärarna också är svensktalande kan den individuella handledningen även ske på svenska för den som så önskar.