<p><strong>Masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand &auml;r en internationell utbildning med konstn&auml;rlig profil. Det v&auml;nder sig till dig som vill f&ouml;rdjupa din fotografiska verksamhet, b&aring;de praktiskt och teoretiskt. Fokus ligger p&aring; den fotografiska bildens m&ouml;jligheter att unders&ouml;ka och gestalta samtidens estetiska, filosofiska och politiska fr&aring;gor. I en kritisk och gener&ouml;s dialog med l&auml;rare och medstudenter f&aring;r du m&ouml;jlighet att utveckla din visuella f&ouml;rst&aring;else och ditt eget skapande.</strong></p> <p>F&ouml;rest&auml;ll dig en v&auml;rld utan fotografi. Det &auml;r lika om&ouml;jligt som att t&auml;nka bort bokst&auml;ver och ord. Den fotografiska bilden med dess f&ouml;rm&aring;ga att kommunicera, dokumentera och ber&auml;tta, ligger till grund f&ouml;r det tv&aring;-&aring;riga masterprogrammet i fotografi vid Akademin Valand.</p> <p>K&auml;rnan i programmet &auml;r studenternas enskilda projektarbeten. Genom gruppdiskussioner och individuella m&ouml;ten med l&auml;rare och andra professionella akt&ouml;rer, utvecklar du din egen praktik och dina tekniska f&auml;rdigheter samt f&ouml;rdjupar f&ouml;rst&aring;elsen f&ouml;r fotografins olika sociala och konstn&auml;rliga sammanhang. Dessa kunskaper kommer att hj&auml;lpa dig att formulera ett personligt f&ouml;rh&aring;llningss&auml;tt till din praktik och s&auml;tta in ditt eget arbete i ett s&aring;v&auml;l historiskt som samtida perspektiv. Programmet har en levande och v&auml;l etablerad kontakt med det professionella konstf&auml;ltet och i undervisningen m&ouml;ter du fotografer, konstn&auml;rer, curatorer, kritiker och forskare som &auml;r verksamma b&aring;de nationellt och internationellt.</p> <p>Akademin Valand har en utvecklad teknisk milj&ouml; med analoga labb, studios, projektrum, digitala verkst&auml;der och utrustningsutl&aring;ning.</p> <h2>Inneh&aring;ll</h2> <p>Utbildningen best&aring;r av delkurser med olika omfattning och inriktningar. Kurserna hakar i varandra och strukturen mellan praktiskt skapande och teoretisk reflektion skapar ett helhetsperspektiv p&aring; &auml;mnet. Teorikurserna bygger p&aring; gemensamma diskussioner och tolkningar av texterna som ing&aring;r i kursplanen, men ocks&aring; hur de teoretiska perspektiven till&auml;mpas i olika fotografers arbeten. Urvalet av kurslitteratur ger dig b&aring;de en f&ouml;rdjupad kunskap om fototeoretiska nyckeltexter och en orientering i aktuella fr&aring;gest&auml;llningar om fotografi, konst och visuell kultur.</p> <p>En stor del av utbildningen sker inom ramen f&ouml;r kurserna Fotografi &ndash; individuellt arbete I-III, d&auml;r huvudmomentet &auml;r det egna gestaltande arbetet och reflektioner kring detta. Undervisningsformen &auml;r individuell handledning varvat med det kritiska gruppsamtalet samt en del f&ouml;rel&auml;sningar. Som student f&ouml;rv&auml;ntas du kunna ta ansvar f&ouml;r planeringen av det egna arbetet, b&aring;de vad g&auml;ller det konstn&auml;rligt praktiska och det teoretiska.<br /> Inom kurserna Masteress&auml; I och II skriver du en ess&auml; som ska vara av en unders&ouml;kande och problematiserande karakt&auml;r, behandla ett relevant &auml;mne och uppfylla kraven p&aring; en vetenskaplig text med avseende p&aring; notapparat och litteraturf&ouml;rteckning. &Auml;ven h&auml;r sker undervisningen i form av individuell handledning och det kritiska gruppsamtalet, men ocks&aring; i textseminarier.</p> <p>Ett av utbildningens syften &auml;r att f&ouml;rbereda dig f&ouml;r att verka inom konst- och fotografif&auml;ltet p&aring; ett medvetet och strategiskt s&auml;tt. Detta sker s&auml;rskilt i delkursen Professional Development. d&auml;r inneh&aring;llet &auml;r n&auml;ra kopplat till de examinerande momenten i de andra delkurserna. Examinationsformerna kan ta sig olika uttryck men sker f&ouml;r det mesta publikt.</p> <p>Fotografi&nbsp; utg&ouml;r en av fyra &auml;mnen p&aring; Akademin Valand d&auml;r &auml;ven fri konst, film och litter&auml;r gestaltning ing&aring;r. H&auml;r arbetar vi i en dynamisk och tv&auml;rkonstn&auml;rlig milj&ouml; d&auml;r vi utvecklar v&aring;ra &auml;mnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och &ouml;ppnar f&ouml;r nya konstn&auml;rliga forskningsf&auml;lt. Under det f&ouml;rsta l&auml;s&aring;ret anordnar institutionen ett antal valbara kurser inom olika omr&aring;den. I de valbara kurserna m&ouml;ts studenter fr&aring;n institutionens olika masterprogram. Exempelvis har &rdquo;Introduktion till pedagogik i konstn&auml;rliga utbildningar&rdquo;, &rdquo;Ess&auml;film&rdquo; och &rdquo;Artist Book&rdquo; givits tidigare.</p> <p>Masterprogrammet i fotografi &auml;r internationellt och all undervisning sker p&aring; engelska. Eftersom flera av l&auml;rarna ocks&aring; &auml;r svensktalande kan den individuella handledningen &auml;ven ske p&aring; svenska f&ouml;r den som s&aring; &ouml;nskar.</p>