<p><strong>Masterprogrammet i litter&auml;r gestaltning &auml;r en tv&aring;&aring;rig f&ouml;rfattarutbildning som v&auml;nder sig till dig som skriver sk&ouml;nlitteratur p&aring; svenska, norska (bokm&aring;l eller nynorska) eller danska. Under utbildningen skrivs, diskuteras och utvecklas skandinavisk litteratur genom litteraturseminarier, textsamtal, handledning samt m&ouml;ten med litter&auml;ra akt&ouml;rer.</strong></p><p><br />Utbildningen &auml;r p&aring; heltid, och den grupp som antas f&ouml;ljer varandra och varandras f&ouml;rfattarskap n&auml;ra under de tv&aring; &aring;ren. Gruppen m&ouml;ts i intensiva tv&aring;veckorstr&auml;ffar sex till sju g&aring;nger per l&auml;s&aring;r. Till dessa tr&auml;ffar bidrar de 12 deltagarna kontinuerligt med eget nyskrivet sk&ouml;nlitter&auml;rt material. Mellan tr&auml;ffarna arbetar var och en p&aring; egen hand med sitt skrivande och l&auml;sande. Alla som deltar i utbildningen f&ouml;ruts&auml;tts ha vana vid att arbeta sj&auml;lvst&auml;ndigt med egna sk&ouml;nlitter&auml;ra projekt, d&auml;rf&ouml;r ges i regel inga traditionella skrivuppgifter. Det egna sk&ouml;nlitter&auml;ra arbetet &auml;r centralt i utbildningen.&nbsp;<br />Under varje tv&aring;veckorstr&auml;ff upptas ungef&auml;r halva tiden av textsamtal i halvgrupp kring deltagarnas egna nyskrivna texter. Textsamtalstexterna har skickats in i f&ouml;rv&auml;g, och var och en &ndash; studenter och l&auml;rare &ndash; har noga l&auml;st in sig inf&ouml;r samtalen. L&auml;sandet av och de gemensamma muntliga samtalen om andra studenters p&aring;g&aring;ende sk&ouml;nlitter&auml;ra arbeten utg&ouml;r en viktig del av utbildningen. &nbsp;<br />Den andra delen av den schemalagda tiden best&aring;r av seminarier och f&ouml;redrag som leds av utbildningens l&auml;rare, n&aring;gon i studentgruppen eller inbjudna g&auml;ster. Kurslitteraturen best&aring;r framf&ouml;r allt av skandinavisk sk&ouml;nlitteratur, men &auml;ven teoretisk och ess&auml;istisk litteratur f&ouml;rekommer, liksom en del texter p&aring; engelska. Under utbildningens andra &aring;r knyts flera av seminarierna till ett utomskandinaviskt spr&aring;k- eller kulturomr&aring;de.<br />Textsamtalen och seminarierna kring annan litteratur bygger upp kontinuerliga samtal under tv&aring; &aring;r, samtal som f&ouml;rdjupas och f&ouml;r&auml;ndras av de texter som skrivs och de texter som l&auml;ses och diskuteras. Litteraturlistorna ut&ouml;kas d&auml;rf&ouml;r efter hand f&ouml;r att passa de litter&auml;ra och konstn&auml;rliga fr&aring;gor som uppst&aring;r under arbetets g&aring;ng. Utbildningen &auml;r i h&ouml;g grad ocks&aring; en utbildning f&ouml;r l&auml;sandet, och f&ouml;r samtalet om sk&ouml;nlitter&auml;r text.<br />Det egna sk&ouml;nlitter&auml;ra arbetet st&aring;r i centrum f&ouml;r utbildningen, men lika viktigt &auml;r det gemensamma arbetet p&aring; plats i G&ouml;teborg. Var och en av de 12 kursdeltagarna tilldelas en till utbildningen knuten handledare, som vid sidan av den schemalagda tiden f&ouml;ljer studentens litter&auml;ra utveckling.<br />&Auml;ven orientering om och seminarier kring konstn&auml;rlig forskning ing&aring;r i utbildningen, liksom ett sj&auml;lvst&auml;ndigt examinerande masterarbete om 30 h&ouml;gskolepo&auml;ng. Eftersom utbildningen ges vid HDK-Valand som &auml;ven bedriver utbildning och forskning inom design, film, fotografi, fri konst och konsthantverk kan ocks&aring; inslag tillsammans med de andra konstutbildningarna f&ouml;rekomma.&nbsp;<br />&nbsp;</p><p><strong>Examen</strong><br />Efter avslutad utbildning kan du ta ut en konstn&auml;rlig masterexamen i Litter&auml;r gestaltning.<br />&nbsp;</p><p><strong>L&auml;rare, g&auml;ster och handledare</strong><br />Utbildningens l&auml;rare &auml;r verksamma, skandinaviska f&ouml;rfattare. Dessutom g&auml;stas utbildningen regelbundet av andra f&ouml;rfattare och av personer fr&aring;n andra kunskapsomr&aring;den. Till utbildningen &auml;r ocks&aring; ett antal handledare knutna.<br />L&auml;ge och lokaler.&nbsp;Masterprogrammet i litter&auml;r gestaltning &auml;r en del av institutionen HDK-Valand vid Konstn&auml;rliga fakulteten, G&ouml;teborgs universitet. Institutionen ligger mitt i G&ouml;teborg, en kvarts promenad fr&aring;n Centralstationen och ett kort stenkast fr&aring;n huvudgatan Kungsportsavenyn. L&auml;get g&ouml;r det n&auml;ra till teatrar, biografer, museer, bibliotek, vandrarhem, restauranger etc. I institutionens lokaler finns vid sidan av seminarierum och f&ouml;rel&auml;sningssalar ocks&aring; ett par gallerier, verkst&auml;der och biograf.</p>