Kursen är en del i det samlade utbildningspaketet om 90 hp för utbildning av kulturskolepedagoger. Utbildningen verkar för en tillgänglig och inkluderande kulturskola på egen grund som värnar alla barns rätt till kultur. I linje med Göteborgs universitets vision finns ett uttalat samhällsansvar för hållbar utveckling som en viktig grund i satsningen Kulturskoleklivet.  Kursen behandlar historiska och samtida perspektiv kring barndom respektive ungdom och ger kunskap om hur synen på barns och ungas delaktighet i demokratiska processer vuxit fram.

Det råder brist på kompetenta kulturskolepedagoger i hela landet. Kulturskolor behöver både nyanställa och vidareutbilda medarbetare för att klara sitt nya, viktiga uppdrag; att bredda och utveckla verksamheten så att fler barn och unga får tillgång till en likvärdig kulturskola. Den här utbildningen vänder sig till dig som redan har den konstnärliga kompetensen och som vill bygga på med pedagogisk kunskap relevant för kulturskolan. Den vänder sig även till dig som redan arbetar inom kulturskolan och som behöver fortbildning och till dig som är student på en konstnärlig utbildning och vill bygga på med en utbildning till kulturskolepedagog. Kursen ingår även som en del i kurspaketet Kulturskolepedagog, termin 1 (i samtliga inriktningar). Hela utbildningen Kulturskolepedagog är på totalt 90 hp (motsvarande tre terminers helfartsstudier).

Läs mer om vilka inriktningar som finns och om de andra kurserna i utbildningen Kulturskolepedagog 90 hp.
Utbildningen utgår från kulturskolans särskilda uppdrag, där barn och unga frivilligt deltar i lärande på sin fritid och vi ställer relevant pedagogisk forskning i relation till den praktiska verksamhet som är specifik för kulturskolan. Du får kunskap om barns och ungas rättigheter och möjligheter till delaktighet – i samhälle, i demokratiska processer och inom kultur – samt hur vi kan förstå barn och unga som skapande individer. Du får lära dig hur barn och unga förhåller sig till konstnärliga uttrycksformer, lek, medier och konsumtion. Vi kommer också att diskutera normer och föreställningar om ålder med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv (hur faktorer som ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, religion, klass, ålder påverkar jämställdhet och maktordningar). Du kommer att få utveckla din förmåga att utifrån ett demokratiskt och inkluderande förhållningssätt, och med utgångspunkt i kulturskolans nya nationella uppdrag erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Undervisningen upplägg
Kursen ges på kvartsfart under hela terminen. Undervisningen sker till största delen på distans via internet. Den kommer att vara i form av nätbaserade föreläsningar som du kan ta del av när det passar dig samt nätbaserade workshops och seminarier som är schemalagda till dagtid, och som du deltar i på distans. Vi kommer att ha gemensam kursintroduktion och examination.
Följande datum behöver du kunna vara på plats på universitetet i Göteborg:
12 september, uppstart med introduktion föreläsningar och seminarium. 
9  januari, slutexaminationer. 

Följande datum behöver du boka in examinerande seminarium (du kan välja att delta på distans):
29 oktober, mitterminsexamination.

Behörighet
För att vara behörig behöver du ha grundläggande behörighet för högskolestudier samt konstnärlig kompetens motsvarande 90 högskolepoäng. Om du inte har akademiska poäng men har uppnått motsvarande kunskap på annat sätt, till exempel genom att arbeta med en konstform, kan du bli behörig genom så kallad reell kompetens. Du måste själv ansöka om att få din kompetens prövad, genom att fylla i en blankett på antagning.se när du anmäler dig till kursen. universitetets hemsida..